Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Gminy 2016

Projekty uchwał XVII sesji na dzień 16 grudnia 2016 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego.1.pdf (191,58KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego.2.pdf (189,53KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego.3.pdf (201,61KB)
 

Projekty uchwał XVI sesji na dzień 21 listopada 2016 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zębowice.pdf (348,99KB)

     PDFZałącznik do uchwały w sprawie nadania ulicy we wsi Zębowice - ul. Strażacka.pdf (168,52KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2017.pdf (737,72KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf (252,54KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.113.2016.pdf (112,74KB)

PDFProjekt zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.pdf (207,04KB)

     PDFZałącznik do zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Statut Gminnego Ośrodka Informacji.pdf (381,61KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2016 rok..pdf (124,42KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (296,96KB)
 

Projekty uchwał XV sesji na dzień 27 września 2016 rok

PDFProjekt uchwały w sprawie intencji udzielania pomocy finansowej lub rzeczowej Powiatowi Oleskiemu na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Zębowice.pdf (107,66KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zębowice – jako Partnera - do projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”.pdf (135,93KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (116,14KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.113.2016.pdf (109,52KB)
 

Projekty uchwał XIV sesji na dzień 5 września 2016 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (146,64KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (243,38KB)

        PDFZałacznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wpf.pdf (261,27KB)

        PDFZałącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany wpf.pdf (343,15KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice.pdf (213,25KB)

      PDFZałącznik do uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zębowice - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zębowice.pdf (2,16MB)

      PDFZałącznik do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zębowice - wzór Ankiety dla jednostki zgłaszającej zadanie do PGN Gminy Zębowice.pdf (385,40KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategi Rozwoju Gminy Zębowice.pdf (187,89KB)

      PDFStrategia Rozwoju Gminy Zębowice - aktualna kopia.pdf (787,71KB)

      PDFZałącznik Nr 1 - Diagnoza sytuacji gminy.pdf (1,84MB)

      PDFZałącznik Nr 2 - Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Zębowice.pdf (130,52KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice + załącznik.pdf (580,50KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (366,49KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice.pdf (1,34MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice.pdf (273,82KB)
 

Projekty uchwał XIII sesji na dzień 23 czerwca 2016 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.pdf (78,16KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.pdf (80,55KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok..pdf (114,03KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej..pdf (20,31KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf (514,78KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (227,07KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi....pdf (225,03KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (218,80KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (245,11KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profillaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r..pdf (138,17KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie kontynuacji dzierżawy.pdf (570,13KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do 3 lat..pdf (123,53KB)

PDFProjekt uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie członkostwa Gminy Zębowice w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania _Opolszczyzna_..pdf (129,97KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wspólnej z Powiatem Oleskim realizacji zadania- budowa ścieżki rowerowej..pdf (127,38KB)

 

Projekty uchwał XII sesji na dzień 31 marca 2016 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (180,10KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usuwanie nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.pdf (413,75KB) 

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (118,01KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego ZGKiW w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zębowice oraz przeznaczeniu ich na cele statutowe.pdf (77,59KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2016 roku + załącznik.pdf (99,62KB)
 

Projekty uchwał XI sesji na dzień 29 stycznia 2016 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (180,09KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenie budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (22,42KB)

 

Projekty uchwał X sesji na dzień 27 stycznia 2016 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf (28,41KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (180,09KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenie budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (22,42KB)

  PDFZałącznik Nr 1- projekt.pdf (61,99KB)

  PDFZałącznik Nr 2 - projekt.pdf (67,98KB)

  PDFZałącznik Nr 3 - projekt.pdf (26,27KB)  

  PDFZałącznik Nr 4 - projekt.pdf (45,29KB)

  PDFZałącznik Nr 5 - projekt.pdf (48,04KB)

  PDFZałącznik Nr 6 - projekt.pdf (18,56KB)

  PDFZałącznik Nr 7 - projekt.pdf (21,13KB) 

  PDFZałącznik Nr 8 - projekt.pdf (39,45KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie.pdf (27,68KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiekszenie terytorium Opola.pdf (34,19KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.pdf (16,02KB)
  PDFZałącznik do uchwały - projekt.pdf (55,04KB)

PDFProjekt uchwału w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.pdf (14,59KB)

  PDFZałącznik do uchwały - projekt.pdf (45,47KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zębowice.pdf (156,29KB)

  PDFProjekt „Strategia rozwoju Gminy Zębowice ”.pdf (3,28MB)

  PDFAktualna wersja tebel po korekcie Tab. 10 Zadania szczegółowe i Tab 11 Zadania lobbystyczne - Strategia Rozwoju Gminy Zębowice.pdf (1,32MB)

  PDFPrognoza oddziaływania na środowisko do Projektu „Strategia rozwoju Gminy Zębowice ”.pdf (194,61KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie drogi Grodziec - Knieja.pdf (44,90KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Zębowice.pdf (15,96KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (15,59KB)