Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na kredyt bankowy


 

Zębowice: Udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokości 1 550 000 zł przeznaczonego na budowę i przebudowę dróg
Numer ogłoszenia: 266204 - 2011; data zamieszczenia: 31.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zębowice , ul. Murka 2, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 077 4216076, faks 077 4216076 w. 36.
ñ   Adres strony internetowej zamawiającego: www.zebowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokosci 1 550 000 zł przeznaczonego na budowę i przebudowę dróg.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Zębowice kredytu długoterminowego (na okres 4 lat), w wysokości łącznie 1 550 000 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Gmina Zębowice kredyt ten przeznaczy na budowę i przebudowę dróg. 2. Dostępność kredytu w transzach: - 90 000 zł - 26.09.2011 r. - 560 000 zł - 24.10.2011 r. - 900 000 zł - 28.11.2011 r 3. Spłata kredytu nastąpi w 48 miesięcznych ratach kapitałowych, płatnych w ostatnim dniu miesiąca łącznie z odsetkami, z uwzględnieniem karencji do 31.12.2016 r. Odsetki za okres karencji spłacane będą kwartalnie począwszy od 31.03.2012 r do 31.12.2016 r. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wyznaczoną datę spłaty. 4. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową redyskonta weksli + stała marża banku lub pomniejszone o oferowany upust. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona (a upust pomniejszony). Do obliczenia wysokości odsetek przyjąć zmienną stopę procentową redyskonta weksli z dnia 07.09.2011 r. 5. Prowizja płatna w dniu uruchomienia kredytu. 6. Harmonogram spłaty kredytu: w roku 2017 - 350 000 zł w dwunastu ratach, w roku 2018 - 450 000 zł w dwunastu ratach, w roku 2019 - 450 000 zł w dwunastu ratach, w roku 2020 - 300 000 zł w dwunastu ratach, 7. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji . 8. Zamawiający zastrzega sobie: 1) prawo wcześniejszej spłaty kredytu lub rezygnacji z części kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, 2) odsetki będą naliczane wyłącznie od kapitału niespłaconego, 3) nie otwierania rachunku w nowym banku. 9. W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego przez wykonawcę, udostępnia się poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.zebowice.biuletyn.info.pl oraz załącza do siwz następujące informacje: 1) uchwałę Rady Gminy w Zębowicach w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 2) budżet Gminy Zębowice na 2011 r., 3) sprawozdanie Rb-NDS z wykonania budżetu za 2010 r. 4) wieloletnia prognoza finansowa.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2020.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
ñ   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
ñ   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ñ   o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający zezwolenia uprawniające do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z póz. zm.). Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonych dokumentów, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
ñ   III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ñ   nie określa się minimalnych standardów - spalnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia
ñ   III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ñ   nie określa się minimalnych standardów - spalnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia
ñ   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ñ   nie określa się minimalnych standardów - spalnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia
ñ   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ñ   nie określa się minimalnych standardów - spalnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
ñ   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
ñ   koncesję, zezwolenie lub licencję
ñ   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
ñ   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
ñ   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
ñ   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
ñ   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
harmonogram spłaty kredytu
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) zmniejszenia marży kredytu przez bank (lub zwiększenia upustu) - na wniosek (propozycję) wybranego banku, który udzielił Zamawiającemu kredytu; 2) skrócenia okresu spłaty kredytu oraz zmniejszenia kwoty kredytu - w przypadku uzyskania przez Zamawiającego ponadplanowych dochodów własnych, 3) zmiany terminów spłat rat kredytu - jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności finansowe w dotrzymaniu określonego w SIWZ terminu spłat. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zebowice.pl, www.zebowice.biuletyn.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Zębowicach ul. Murka 2, 46-048 Zębowice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Zębowicach ul. Murka 2, 46-048 Zębowice pok. Nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (259,11KB)

PDFUchwała Nr VI-61-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizacje inwestycji.pdf (667,82KB)

PDFUchwała Nr VIII-86-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 r. w spr. zmiany uchwały Nr VI-61-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf (676,07KB)

PDFUchwała Nr VIII-87-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (608,99KB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII-87-2011 z dnia 19 lipca 2011 r..pdf (4,01MB)

PDFKwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficytu.pdf (870,29KB)

PDFUchwała Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf (1,54MB)

PDFZałacznik Nr 1 do uchwały Nr III-21-2010 z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf (4,16MB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr III-21-2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.- strona 1.pdf (4,17MB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr III-21-2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - strona 2.pdf (4,31MB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr III-21-2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - strona 3.pdf (3,32MB)

PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr III-21-2010 z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf (520,33KB)

PDFZałącznik Nr 4 do uchwały Nr III-21-2010 z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf (4,01MB)

PDFZałącznik Nr 5 do uchwały Nr III-21-2010 z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf (4,36MB)

PDFZałącznik Nr 6 do uchwały Nr III-21-2010 z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf (590,94KB)

PDFZałącznik Nr 7 do uchwały Nr III-21-2010 z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf (2,89MB)

PDFZaświadczenie o wyborze Wójta.pdf (110,01KB)

PDFUchwała w o powołaniu skarbnika gminy.pdf (157,61KB)

PDFWyjaśnienie SIWZ-kredyt.pdf (34,74KB)

PDFOświadczenie o nieposiadaniu zaległości.pdf (411,81KB)

PDFKredyty.pdf (11,15KB)

PDFOpinia RIO - 2009.pdf (2,16MB)

PDFOpinia RIO - 2010.pdf (1,59MB)

 PDFOpinia RIO - 2011.pdf (736,49KB)

 PDFRb-N kwartalne sprawozdanie.pdf (1,24MB)

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie.pdf (1,88MB)

PDFRb-27S roczne sprawozadnie.pdf (3,62MB)

PDFRb-27S roczne sprawozdanie od str. 4.pdf (3,37MB)

PDFRb-28S roczne sprawozadanie.pdf (1,95MB)

PDFRb-28S I.pdf (5,37MB)

PDFRb-28S II.pdf (5,41MB)

PDFRb-28S III.pdf (4,47MB)

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zębowice za I półrocze 2011 r. str.1-6.pdf (4,04MB)

PDFInformacja str.7-12.pdf (4,35MB)

PDFInformacja str.13-18.pdf (3,62MB)

PDFInformacja str.19-29.pdf (5,20MB)

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zębowice za 2009 rok -str.1-8.pdf (0)

PDFSprawozdanie str.9-16.pdf (4,78MB)

 PDFSprawozdanie str.17-24.pdf (5,30MB)

 PDFSprawozdanie str.25-30.pdf (3,45MB)

PDFSprawozdanie od str.31.pdf (4,33MB)

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zębowice za 2010 rok str.1-6.pdf (4,09MB)

PDFSprawozdanie str.7-12.pdf (4,25MB)

PDFSprawozdanie str.13-18.pdf (4,61MB)

PDFSprawozdanie str.19-25.pdf (4,77MB)

PDFSprawozdanie str.26-28, załącznik nr 1 str.1-4.pdf (4,22MB)

PDFZałącznik nr 1 str.5-11.pdf (4,10MB)

PDFZałącznik nr 1 str.12-17.pdf (3,48MB)

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Waldemar Czaja
Data wytworzenia: 31.08.2011