Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie

 

Zębowice:

 Udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokości 800 000 zł przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowa sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko wraz z budową zbiornika wyrównawczego

w Kadłubie Wolnym.

 

Numer ogłoszenia: 184962 - 2010; data zamieszczenia: 28.06.2010

 
 
 
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) NAZWA I ADRES: Gmina Zębowice , ul. Murka 2, 46-048 Zębowice,

 woj. opolskie, tel. 077 4216076, faks 077 4216076 w. 36.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zebowice.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie Gminie Zębowice

kredytu w wysokości 800 000 zł przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji

pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowa sieci wodociągowej z

pompownią wody dla wsi Osiecko wraz z budową zbiornika wyrównawczego w Kadłubie Wolnym..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Zębowice kredytu długoterminowego ( na okres 5 lat).

Kredyt ten Gmina Zębowice przeznaczy na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni

ścieków komunalnych oraz budowa sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko wraz z budową

zbiornika wyrównawczego w Kadłubie Wolnym..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.1) WADIUM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.2) ZALICZKI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

 SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy posiadający zezwolenie uprawniające do

wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo

(Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nie określa się minimalnych standardów - spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego  oświadczenia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.3.3) Potencjał techniczny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nie określa się minimalnych standardów - spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nie określa się minimalnych standardów - spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego                  oświadczenia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nie określa się minimalnych standardów - spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego  oświadczenia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

 W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ                                                                        NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

koncesję, zezwolenie lub licencję

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,                             należy przedłożyć:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed                 upływem

 terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania               ofert,

 a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.6) INNE DOKUMENTY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inne dokumenty nie wymienione w pkt. III.4) albo w pkt. III.5)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

formularz ofertowy z załączonym harmonogramem spłat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: tak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach:

1)     zmniejszenia marży kredytu przez bank ( lub zwiększenia upustu) - na wniosek (propozycję) wybranego banku,

       który udzielił Zamawiającemu kredytu,

2)     skrócenia okresu spłaty kredytu oraz zmniejszenia kwoty kredytu - w przypadku uzyskania przez Zamawiającego

3)     ponadplanowych dochodów własnych, 3) zmiany przeznaczenia kredytu - w przypadku zmany budżetu Gminy                                 Zębowice,

4)     zmiany terminów dostępności transz kredytu, a także ich wysokości - w przypadku zmiany harmonogramu                                    realizacji wydatków z kredytu,

5)     zmiany terminów spłat rat kredytu - jeżeli Zamawiajacy będzie przewidywał trudności finansowe w dotrzymaniu określonego w SIWZ terminu spłat.

Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 www.zebowice.pl, www.zebowice.biuletyn.info.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Zębowicach

46-048 Zębowice ul. Murka 2, pok. Nr 15.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

08.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Zębowicach ul. Murka 2, 46-048 Zębowice.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie                                                                           przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków                                              z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),                                            które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              Wójt Gminy Zębowice

 

PDFSIWZ.pdf (411,51KB)

PDFUchwała nr XXX-222-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21.12.2009 r w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r.pdf (83,52KB)

PDFZałącznik nr 1 do Uchwały nr XXX-222-2009 Rady Gminy Zębowice z dn. 21.12.2009 r.pdf (150,79KB)

PDFZałącznik nr 2 do Uchwały nr XXX-222-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21.12.2009.pdf (554,31KB)

PDFZałącznik nr 3 do Uchwały nr XXX-222-2009 Rady gminy Zębowice z dnia 21.12.2009 r.pdf (98,16KB)

PDFZałącznik nr 4 do Uchwały nr XXX-222-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21.12.2009 r.pdf (78,20KB)

PDFZałącznik nr 5 do Uchwały nr XXX-222-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21.12.2009 r.pdf (88,51KB)

PDFZałącznik nr 6 do Uchwały nr XXX-222-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21.12.2009 r.pdf (56,34KB)

PDFZałącznik nr 7 do Uchwały nr XXX-222-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21.12.2009 r.pdf (85,58KB)

PDFZałącznik nr 8 do uchwały Nr XXX-222-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21.12.2009 r.pdf (100,63KB)

PDFZałącznik nr 9 do uchwały Nr XXX-222-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21.12.2009 r.pdf (81,69KB)

PDFZałącznik nr 10 do Uchwały nr XXX-222-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21.12.2009 r.pdf (87,21KB)

PDFZałącznik nr 11 do Uchwały nr XXX-222-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21.12.2009 r.pdf (50,48KB)

PDFUCHWAŁA NR XXXIV-255-2010 RG Zębowice z dnia 02 czerwca 2010 r. w spr. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowania operacji - Uregulowanie gosp. wodno - ściekowej w gminie Zębowice.pdf (18,33KB)

PDFRb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie.pdf (537,81KB)

PDFPrognoza kwoty długu.pdf (71,93KB)

 

 PDFZawiadomienie Nr 1.pdf (74,28KB)

PDFRb-28S roczne sprawozanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST.pdf (4,68MB)

PDFRb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST.pdf (1,04MB)

PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (656,01KB)

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wedłg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.pdf (833,55KB)

PDFUchwała nr 116-2010 z dn. 14.04.2010 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta z wykonania budzetu gminy Zebowice za 2009 r.pdf (1,05MB)

PDFUchwała nr 488-2009 z dn. 07.12.2009 r. Składu Orzekajacego RIO w Opolu w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Zębowice.pdf (548,74KB)

PDFUchwała nr 487-2009 z dn. 07.12.2009 r. Składu Orzekajacego RIO w Opolu w sprawie opinii o mozliwosci sinansowania deficytu okreslonego w porojekcie uchwały budzetowej Gminy Zębowice na 2010 r.pdf (638,11KB)

PDFUchwała nr 487-2009 z dn. 07.12.2009 r. Składu Orzekajacego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwosci sfinansowania deficytu określonego w porojekcie uchwały budżetowej Gminy Zębowice na 2010 r.pdf (638,11KB)

PDFUchwała nr 486-2009 z dn.07.12.2009 r. Składu Orzekajacego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Zębowice na rok 2010.pdf (775,38KB)

PDFUchwała nr 486-2009 z dn.07.12.2009 r Składu Orzekajacego RIO w Opolu.pdf (775,38KB)

PDFOświadczenie.pdf (25,66KB)

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej-TABLICA OGŁOSZEŃ.pdf (145,94KB)

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Batkowska
Data wytworzenia: 2010-06-28