Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie


 

Zębowice: Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Zębowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowę sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko wraz z budową zbiornika wyrównawczego w Kadłubie Wolnym
Numer ogłoszenia: 122866 - 2010; data zamieszczenia: 04.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zębowice , ul. Murka 2, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 077 4216076, faks 077 4216076 w. 36.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.zebowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Zębowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowę sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko wraz z budową zbiornika wyrównawczego w Kadłubie Wolnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa 57 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. 1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków. 1.1. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących oczyszczalni : 1) Oczyszczalnie typu A - dla ilości mieszkańców ( RLM ) 4 - 49 szt 2) Oczyszczalnie typu B - dla ilości mieszkańców ( RLM ) 8 - 8 szt Rozmieszczenie oczyszczalni przydomowych wg załącznika Nr 1a. Przydomowe oczyszczalnie ścieków pełnobiologiczne, zapewniające oczyszczanie wody do 2 klasy czystości na bazie najnowocześniejszej technologii SBR. 1.2 Parametry oczyszczalni przydomowych będących przedmiotem zamówienia: 1) reaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutowe ( PCV ) łatwo demontowane i wyjmowane, 2) zbiornik żelbetowy C 35/45 mrozo i wodoodporny, monolityczny o grubości ścianek min. 10 cm, grubości dna min. 15 cm, podwójnie zbrojony, dla typu A o pojemności min. 4,5 m3, a dla typu B o pojemności min. 5,5 m3, 3) szafka sterująca zewnętrzna lub wewnętrzna zaopatrzona w panel sterujący zasilany na U=230V z pamięcią umożliwiającą włożenie karty SD, menu w języku polskim, wyświetlacz ikonograficzny, 4) automatyka pozwalająca na indywidualne dopasowanie zaopatrzona w system stałej kontroli ilości ścieków, ciśnienia, automatyczną kalibrację oczyszczalni, a także automatyczne uruchomienie programu oszczędnościowego, 5) hydrauliczny pomiar poziomu ścieków, 6) urządzenia bezpieczeństwa ( kontrola poziomu ścieków, poziomu ciśnienia, 7) urządzenia oczyszczalni muszą się charakteryzować prostotą obsługi i niezawodnością oraz minimalnym zużyciem energii elektrycznej w trakcie napowietrzania, 8) w zbiorniku nie może być części ruchomych, elektrycznych i elektronicznych, 9) system modularny sterowany procesorem, 10) system musi umożliwiać rozbudowę oczyszczalni, zapewnić możliwość modyfikacji i zmian, 11) niskie koszty eksploatacji w ciągu roku (moc kompresora napowietrzającego ), 12) wszystkie urządzenia musza posiadać znak CE. 1.3 Dodatkowe informacje montażu przydomowych oczyszczalni ścieków m: 1) Teren, na którym planowane są do zamontowania oczyszczalnie ścieków, jest terenem o znacznym nawodnieniu. 2) Oczyszczalnie będą lokalizowane w miejscach wskazanych na mapach inwentaryzacyjnych będących załącznikami do niniejszej specyfikacji. 3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie wymaga posidania projektu budowlanego. Zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania budowy w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Olesnie dokona Zamawiający. 4) Oczyszczone ścieki powinny być rozsączane powierzchniowo. Nie zakłada się studni chłonnych. 5) Wykonawca zapewni obsługę serwisową dwa razy do roku przez okres gwarancji - min. 60 miesięcy oraz w okresie pogwarancyjnym nie krótszym niż 5 lat. Koszt serwisu zostanie wliczony w taryfę eksploatacyjną po podjęciu uchwały Rady Gminy w Zębowicach. 6) Oczyszczalnie musza być podłączone do sieci kanalizacyjnej każdego budynku. 7) Montaż oczyszczalni musi spowodować likwidację istniejących zbiorników bezodpływowych ( szamb ). 8) Likwidacja istniejących szamb wchodzi w zakres rzeczowy robót do wyceny i wykonania. 9) Możliwość wykorzystania istniejących zbiorników bezodpływowych pod warunkiem przeprowadzenia ekspertyzy ich stanu technicznego i szczelności. 10) System kontroli pracy oczyszczalni musi zapewnić niezawodność funkcjonowania, a w przypadku awarii właściciel będzie niezwłocznie zawiadamiał serwis lub zamawiającego np. przez telefon komórkowy. 11) Parametry ścieków oczyszczonych spełniać muszą co najmniej wymagania określone w § 4 ust. 1 - załącznik Nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9, 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 39.35.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Wysokość wadium 10.000 złotych, słownie: dziesięć tysięcy złotych. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank : Bank Spółdzielczy Zawadzkie o/Zębowice Nr rachunku : 82 8909 1029 2002 0000 2437 0003 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Zębowice 2) Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3) Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości, które należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 4) Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. 5) Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a) nazwa i adres Zamawiającego; b) określenie przedmiotu zamówienia; c) nazwę i adres Wykonawcy. 6) Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 7) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 8) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 9) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż odwołanie zostało ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do wnoszenia. 11) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w sytuacji, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12) W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 14. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach : a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, b) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył wymagane oświadczenia lub dokumenty, ale z treści ich nie wynika, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, c) jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, d) jeżeli wykonawca był zobowiązany i nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy, e) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. Zamawiający nie zatrzyma wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył wymagane oświadczenia lub dokumenty, ale z treści ich nie wynika, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, pod warunkiem że udowodni, że złożenie innych dokumentów nie jest możliwe i nie wynika to z przyczyn leżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    nie określa się

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    a) wykażą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami polecającymi, protokołami odbioru końcowego), iż w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania (tj. w okresie 05.05.2005 - 05.05.2010), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności wykonali roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć wykonanie min. 10 przydomowych oczyszczalni ścieków typu A i B, b) wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( poprzez wypełnienie tego warunku należy rozumieć nie tylko dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenia, ale przede wszystkim oddanie do dyspozycji Zamawiającego osoby odpowiedzialnej za kierowanie budową, która posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie albo oddanie do dyspozycji Zamawiającego osoby odpowiedzialnej za kierowanie budową i wykonanie części lub całości zamówienia),

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    dysponują lub będą dysponować narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia,

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    a) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: kierownika budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacje wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, b) dysponują lub będą dysponować pracownikami o specjalności ogólnobudowlanej, montażu instalacji elektrycznych, specjaliści montażu przydomowych oczyszczalni ścieków; c) kierownik budowy musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego;

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    a) dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości minimum 200.000 zł,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

·         inne dokumenty

1)Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji i rozliczania wykonanych robot opracowany według wytycznych określonych w rozdz. IV pkt. 5 ppkt. 6. 2) Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną na podstawie: b) wytycznych dla zakresu zamówienia określonego w pkt. 3.1 niniejszego rozdziału, c) zaleceń określonych w niniejszej Specyfikacji, d) wniosków wynikłych po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych. wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia. Uwaga Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys ofertowy nie będzie podlegać ocenie. Kosztorys ofertowy będzie niezbędny do : a) rozliczenia się z wykonawcą w sytuacji, jeżeli powstaną okoliczności wykonania nieprzewidzianych robót zamiennych lub będzie konieczność zaniechania części robót, a. porównania cen zasadniczych elementów oferty, które mają wpływ na jakość i kompletność wykonania przedmiotu zamówienia, b. stwierdzenia, czy przedmiot zamówienia będzie wykonany z użyciem materiałów i urządzeń potwierdzających wymagania Zamawiającego co do sposobu wykonania. 4) Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom. 5) Oświadczenie i informacja wykonawcy o sposobie utylizacji lub przekazania do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Osoby fizyczne - w celu stwierdzenia, czy osoba podpisująca oświadczenia woli lub udzielająca pełnomocnictwa posiada do tego uprawnienia, do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach : 1) Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie ,jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę. 2) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty, b) nie wywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy. 3) Jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.), 4) Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. 5) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: a) przekazania terenu budowy, b) przekazania dokumentów zamiennych budowy, c) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową, d) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie. 6) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, d) siły wyższej, klęski żywiołowej e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, f) niewypałów i niewybuchów, g) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w siwz, h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.), i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 7) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 8) Jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności : a) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej załączonej do oferty wykonawcy, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 9) Pozostałe zmiany a) jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę , c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w specyfikacji IWZ i ofercie wykonawcy, d) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 Ksh. 3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zebowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zębowice ul. Murka 2. 46-048 Zębowice u p. Marii Batkowskiej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat. Urząd Gminy Zębowice ul. Murka 2. 46-048 Zębowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013. Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00044-6921-UM08000040/09 z dnia 24.02.2010r.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

             Wójt Gminy Zębowice

 

PDFSIWZ.pdf (440,06KB)

PDFmapa Kosice1.pdf (64,06KB)

PDFmapa Kosice2.pdf (26,30KB)

PDFmapa Kosice3.pdf (53,99KB)

PDFmapa Kosice4.pdf (66,71KB)

PDFmapa Kosice5.pdf (66,27KB)

PDFmapa Osiecko1.pdf (61,27KB)

PDFmapa Osiecko2.pdf (62,90KB)

PDFmapa Osiecko3.pdf (78,07KB)

PDFmapa Osiecko4.pdf (52,99KB)

PDFmapa Radawka1.pdf (51,26KB)

PDFmapa Radawka2.pdf (59,39KB)

PDFmapa Radawka3.pdf (50,78KB)

PDFmapa Radawka4.pdf (66,82KB)

PDFmapa Radawka5.pdf (50,93KB)

PDFmapa Radawka6.pdf (50,88KB)

 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (723,41KB)

 

Podmiot udostępniający: Gmina Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Batkowska
Data wytworzenia: 2010-05-05