Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu

nowa podstrona, dodana 2010-01-21

Zębowice: Udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokości 1 400 000 zł na okres 6 lat
Numer ogłoszenia: 18220-2010; data zamieszczenia: 21.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina  Zębowice , ul. Murka 2, 46-048  Zębowice, woj. opolskie, tel. 77 42 16 076,  faks 77 42 16 076 w. 36.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokości 1 400 000 zł na okres 6 lat

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokości 1 400 000 zł na okres 6 lat. Gmina zamierza przeznaczyć kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy na zadanie inwestycyjne pn. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Zębowicach.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 31.12.2016 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:  nie żąda się wpłacenia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia,

oraz wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2.

 

 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1)      Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego.

2)       Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)      Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)      Harmonogram spłaty kredytu ( w rozbiciu na poszczególne miesiące spłaty).

5)      Projekt Umowy kredytowej uwzględniający wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6)      Wypełniony formularz oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zebowice.pl   
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pok. Nr 15 Urzędu Gminy w Zębowicach, ul. Murka 2, u p. Marii Batkowskiej.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2010 r. godzina 8:00, miejsce: sekretariat Urzędu Gminy w Zębowicach, ul. Murka  2.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

PDFSIWZ.pdf (208,47KB)

PDFZawiadomienie nr 1.pdf (118,67KB)

PDFzałącznik nr 1.pdf (36,01KB)

PDFzałącznik nr 2.pdf (37,08KB)

PDFzałącznik nr 3.pdf (61,60KB)

PDFzałącznik nr 4.pdf (60,16KB)

PDFzałącznik nr 5.pdf (72,16KB)

PDFzałącznik nr 6.pdf (965,58KB)

PDFzałącznik nr 7.pdf (1,13MB)

PDFzałącznik nr 8.pdf (1,89MB)

PDFzałącznik nr 9.pdf (647,11KB)

PDFzałącznik nr 10.pdf (639,00KB)

PDFzałącznik nr 11.pdf (657,52KB)

PDFzałącznik nr 12.pdf (699,61KB)

PDFzałącznik nr 13.pdf (958,30KB)

PDFzałącznik nr 14.pdf (1,34MB)

PDFzałącznik nr 15.pdf (1,27MB)

PDFzałącznik nr 16.pdf (867,23KB)

PDFzałącznik nr 17.pdf (17,62KB)

PDFzałącznik nr 18.pdf (758,86KB)

PDFZawiadomienie nr 2.pdf (136,58KB)

PDFzałącznik nr 1.pdf (29,33KB) 

DOCzawiadomienie Nr 3.doc (40,00KB)

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (167,76KB)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Batkowska
Data wytworzenia: 2010-01-21