Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na dostarczanie paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zębowice

 

 

Zębowice: Dostarczanie paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zębowice w roku 2010

Numer ogłoszenia: 421952- 2009; data zamieszczenia: 08.12.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Murka 2, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 077 4216076, fax 077 4216076 w. 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zebowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zębowice w roku 2010

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zębowice:

a) olej napędowy – 25 000 litrów,

b) benzyna bezołowiowa E -95– 1000 litrów

Zamówienie będzie realizowane w dni powszednie i święta w stacji paliwowej poprzez tankowanie pojazdów, których wykaz będzie integralnym załącznikiem do umowy.


 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: nie wymagane


   

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia.

 2. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.


 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Wypełniony załącznik nr 1 – formularz „OFERTA” .

2. oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli oferta składana jest wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika).

3.Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp ( jeżeli oferta składana jest wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego z partnerów).

 1. Oświadczenia dotyczące:

 • zapewnienia gwarancji jakości dostarczanego paliwa,

 • informacji, którego producenta przedstawicielem handlowym (dystrybutorem) jest wykonawca i którego produkt będzie dostarczany zamawiającemu,

 • zaakceptowanie warunków umowy.

 1. Oświadczenie o wielkości stałej i niezmiennej przez cały okres realizacji zamówienia, marży wyrażonej w złotych doliczanej do 1 l paliwa,

Lub

Oświadczenie o wielkości stałego i niezmiennego przez cały okres realizacji zamówienia, upustu wyrażonego w złotych odejmowanego od ceny 1 l paliwa.

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. Koncesja na podjecie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

 3. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę.

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,


 


 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: nie dotyczy

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zebowice.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Zębowicach ul. Murka 2, 46-048 Zębowice pok. Nr 15


 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2009 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Urzędu Gminy w Zębowicach.


 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): . 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4

 

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

PDFSIWZ_paliwo[1].pdf (202,28KB) 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Batkowska
Data wytworzenia: 2009-12-08