Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na budowę i remont dróg


 

 

Zębowice: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kadłub Wolny oraz remont drogi wewnętrznej w Zębowicach

Numer ogłoszenia: 287328- 2009; data zamieszczenia: 20.08.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Murka 2, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 077 4216076, fax 077 4216076 w. 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zebowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kadłub Wolny oraz remont drogi wewnętrznej w Zębowicach

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę i remont dróg dojazdowych i wewnętrznej.

 1. Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kadłub Wolny dz. Nr 673, 760 obręb Kadłub Wolny.

 2. Remont drogi wewnętrznej ul. Prosta w Zębowicach.
  Konstrukcja dróg :
  1 profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej lub korytowanie pod podbudowę,
  2 podbudowa z warstwy tłucznia łamanego bazaltowego,
  3 warstwa wiążąca i ścieralna lub nowa nawierzchnia z asfalto-betonu standardu drugiego - zgodnie z dokumentacją projektową,
  4 wykonanie zjazdów z drogi,
  5 wykonanie oznakowania pionowego dróg.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.24-4, 45.23.31.23-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 10.11.2009.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: 6000 zł


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:

 1. zrealizowali w ostatnich 5 latach co najmniej 2 zamówienia na budowę, przebudowę lub remont dróg o wartości min. 200 000 zł każde, potwierdzone dokumentami stwierdzającymi należyte wykonanie,

 2. dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w specjalności drogowej oraz należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 • posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 100.000 PLN,

 • posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Wypełniony załącznik nr 1 – formularz „OFERTA” .

2. oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli oferta składana jest wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika).

3.Oswiadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp ( jeżeli oferta składana jest wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego z partnerów).

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z krótkimi informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.

6. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada lub dysponuje wykonawca.

7. Informacja z Banku lub SKOK o stanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8. Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia 100 000 zł.

9. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i wartości j.w.

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć:

 • pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

 • wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

 • oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Kopia dowodu wniesienia wadium.

12. Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: nie dotyczyIV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zebowice.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Zębowicach ul. Murka 2 46-048 Zębowice pok. Nr 15


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2009 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Urzędu Gminy w Zębowicach.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.11.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

PDFSIWZ.pdf (258,79KB)

JPEGPrzedmiar robót ul.Prostej w Zębowicach.jpeg (644,28KB)

PDFPrzedmiar robót Kadłub Wolny 2.pdf (239,42KB)

PDFSpecyfikacja Kadłub Wolny.pdf (485,46KB)

PDF01.PDF (409,07KB)

PDF02.PDF (1,17MB)

PDF03.PDF (497,80KB)

PDF04.PDF (452,67KB)

PDF05.PDF (460,75KB)

PDF06.PDF (479,79KB)

PDF07.PDF (832,64KB)

PDF08.PDF (868,28KB)

PDF09.PDF (603,53KB)

PDF10.PDF (601,44KB)

PDF11.PDF (609,89KB)

PDF12.PDF (379,65KB)

PDF13.PDF (384,29KB)

PDF14.PDF (374,82KB)

PDF15.PDF (650,90KB)

PDF16.PDF (762,51KB)

PDF17.PDF (763,72KB)

 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Daria Czaja
Data wytworzenia: 2009-08-20