Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)

 

Zębowice: Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radawiu
Numer ogłoszenia: 198848-2009 ; data zamieszczenia: 18.06.2009r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Zębowicach , ul. Murka 2, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 077 42 16 076, , faks 077 42 16 076 w. 36.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radawiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 2, o masie całkowitej nie większej niż. 3490 kg dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radawiu .Samochód musi spełniać wymogi polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia lub opinię techniczną CNBOP.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 90 dni od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się w kwocie 3.000 złotych

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

  1. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia,

  3. nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy Pzp ( jeżeli wniosek jest składany wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika ).

  2. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( jeżeli wniosek jest składany wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego z partnerów ).

  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  • SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zebowice.pl oraz bip.gm-zebowice.zeto.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pok. Nr 15 Urzędu Gminy w Zębowicach ul. Murka 2 u p. Marii Batkowskiej.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2009 r. godzina 12:00, miejsce: sekretariat Urzędu Gminy w Zębowicach. ul. Murka 2.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


 

 

                                                                                                                                                        Wójt Gminy Zębowice

 

 DOCSpecyfikacja (176,50KB)

 

DOCOdpowiedzi na zapytania (13,50KB)

 

DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (39,50KB)

 

 

 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Batkowska
Data wytworzenia: 2009-06-18