Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na kredyt bankowy

Zębowice: Udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokości 775 000 zł na okres 5 lat
Numer ogłoszenia: 268702-2009; data zamieszczenia: 06.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Zębowicach , ul. Murka 2, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 077 42 16 076, , faks 077 42 16 076 w. 36.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokości 775 000 zł na okres 5 lat

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokości 775 000 zł na okres 5 lat. Gmina zamierza przeznaczyć kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy na zadanie inwestycyjne pn. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Zębowicach.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 31.12.2014 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie żąda się wpłacenia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienie do Wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) posiadają wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny gwarantujący wykonanie zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania


 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego.

  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  4. Harmonogram spłaty kredytu ( w rozbiciu na poszczególne kwartały spłaty).

  5. Projekt Umowy kredytowej uwzględniający wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  6. Wypełniony formularz oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zebowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pok. Nr 15 Urzędu Gminy w Zębowicach ul. Murka 2 u p. Marii Batkowskiej.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2009 r. godzina 8:00, miejsce: sekretariat Urzędu Gminy w Zębowicach. ul. Murka 2.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

PDFSIWZ kredyt.pdf (164,49KB)

 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (126,75KB)

 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Batkowska
Data wytworzenia: 2009-08-06