Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ewidencje, rejestry i archiwa

   
EWIDENCJE - REJESTRY - ARCHIWA
 
Urząd Gminy  prowadzi rejestry, ewidencje i archiwa określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych a także inne rejestry i ewidencje wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym aktów prawa miejscowego.
 
  
 I . Rejestry i ewidencje prowadzone zgodnie z instrukcją kancelaryjną:
 
 1. Dziennik korespondencji.
 2. Rejestr przesyłek wychodzących.
 3. Rejestr przeprowadzonych kontroli.
 4. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw.
 5. Rejestr zarządzeń Wójta Gminy ( jako kierownika urzędu ).
 6. Rejestr  zarządzeń Wójta Gminy ( jako organu wykonawczego ).
 7. Rejestr uchwał Rady Gminy.
 
II. Rejestry i ewidencje prowadzone na podstawie ustaw i rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego to w szczególności:           
                                                                                                                                
 1. Rejestr Stanu Cywilnego.               
 2. Rejestr prawa lokalnego.              
 3. Rejestr mieszkańców oraz rejestr zamieszkania cudzoziemców.           
 4. Rejestr wyborców.       
 5. Ewidencja podatników podatku od nieruchomości i środków transportowych.
 6. Ewidencja podatników podatku leśnego.       
 7. Ewidencja podatników podatku rolnego.    
 8. Ewidencja pracowników zatrudnionych.  
 9. Ewidencja pracowników zwolnionych.
 10. Rejestr skarg, wniosków i petycji.
 11. Ewidencja decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 12. Ewidencja zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
 13. Ewidencja zezwoleń na utrzymania psa rasy uznanej za agresywną.  
 14. Ewidencja postanowień decyzji podziału nieruchomości.
 15. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 16. Archiwum kopert dowodowych.
 17. Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.
 18. Archiwum zakładowe.
                
Ewidencje i rejestry są  prowadzone przez właściwe merytorycznie stanowiska pracy. Poszczególne stanowiska pracy załatwiając Obywateli, gromadzą akta i prowadzą teczki  spraw w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt. Ewidencje i rejestry są prowadzone systemem tradycyjnym lub informatycznym. Dane osobowe z ewidencji, rejestrów  i archiwum podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  ze zmianami). Dane te są udostępniane na  złożony wniosek oraz do wglądu w Urzędzie Gminy w godzinach pracy Urzędu.