Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Gminy 2013

Projekty uchwał XXIX sesji na dzień 17 grudnia 2013 roku.

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (18,02KB)

PDFZałącznik Nr 1 - WPF.pdf (86,12KB)

PDFZałącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (69,06KB)

PDFObjaśnienia do WPF.pdf (21,61KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (22,19KB)

PDFZałącznik Nr 1 - dochody.pdf (62,93KB)

PDFZałącznik Nr 2 - wydatki.pdf (76,26KB)

PDFZałącznik Nr 3 - inwestycje.pdf (18,26KB)

PDFZałącznik Nr 4 - zadania zlecone.pdf (44,81KB)

PDFZałącznik Nr 5 - zadania zlecone.pdf (46,37KB)

PDFZałącznik Nr 6 - dotacje.pdf (21,57KB)

PDFZałącznik Nr 7 - ZGKiW.pdf (39,63KB)

PDFMateriały informacyjne.pdf (47,05KB)

PDFUzasadnienie.pdf (29,32KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2014-2018.pdf (69,75KB)

 

Projekty uchwał XXVIII sesji na dzień 26 listopada 2013 roku.

PDFProjekt uchwały w sprawie przyznania środków finansowych dla policji.pdf (21,04KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (26,67KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie opłaty targowej.pdf (34,40KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśniego - Nadleśnictwo Turawa.pdf (44,43KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zębowicach.pdf (26,70KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie + statut.pdf (79,01KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do 3 lat.pdf (43,67KB)

 

Projekty uchwał XXVII sesji na dzień 21 października 2013 roku.

PDFProjekt uchwały w sprawie zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy.pdf (25,97KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację inwestycji.pdf (27,28KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie opłaty targowej.pdf (41,68KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Zębowicach przy ul. Dworcowej, na rzecz użytkownika wieczystego.pdf (59,01KB)

 

Projekty uchwał XXVI sesji na dzień 10 września 2013 roku.

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia lokalnego programu pomocy społecznej, obejmującego problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2013-2018 + załącznik.pdf (51,64KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.pdf (37,97KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf (25,92KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie dróg powiatowych.pdf (15,66KB)

PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w spr. utworzenia samorządowej instytucji kultury - GOI,KiCz w Zębowicach.pdf (32,02KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice.pdf (61,21KB)

 

Projekty uchwał XXV sesji na dzień 06 sierpnia 2013 roku.

PDFProjekt uchwały w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.pdf (27,26KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy.pdf (37,45KB)

PDFProjekt uchwały w spr. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania + uzasadnienie.pdf (38,35KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf (44,11KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie Uchwalenia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej, obejmującego problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2013-2018.pdf (23,26KB)

PDFZałącznik - Lokalny Program Pomocy Społecznej, obejmujący problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2013-2018.pdf (40,42KB)

 

Projekty uchwał XXIV sesji na dzień 18 czerwca 2013 roku.

PDFProjekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Zębowice.pdf (62,06KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.pdf (65,60KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Zębowice oraz określenia granic ich obwodów.pdf (66,42KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.pdf (68,43KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na porzystąpienie Gminy Zębowice do porozumienia w sprawie utworzenia - Obszaru funkcjonalnego - Kluczbork - Namysłów - Olesno.pdf (16,03KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym.pdf (57,92KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.pdf (58,63KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.pdf (51,94KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.pdf (53,64KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.pdf (52,53KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (57,28KB)

 

Projekty uchwał XXIII sesji na dzień 26 kwietnia 2013 roku.

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf (46,38KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyłączenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym.pdf (47,92KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym.pdf (60,21KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Zębowice.pdf (62,35KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.pdf (57,76KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.pdf (34,45KB)

PDFProjekt uchwały zmiaeniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - GOIKiCz w Zębowicach i nadania jej statutu.pdf (40,25KB)

 

Projekty uchwał XXII sesji na dzień 19 marca 2013 roku.

PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały + uzasadnienie.pdf (27,98KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego - ZGKiW w Zębowicach z obowiązku wpłaty środków obrotowych do budżetu gminy Zębowice.pdf (28,35KB)

PDFPROJEKT uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w 2013 r..pdf (31,28KB)

PDFZałącznik - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w 2013 r..pdf (64,02KB)


Projekty uchwał XXI sesji na dzień 12 lutego 2013 roku.

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.pdf (105,49KB)

PDFFormularz zgłaszania uwag.pdf (45,05KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2013 r..pdf (52,43KB)

PDFZałącznik Nr 1 - Harmonogram wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.pdf (60,32KB)

PDFZałącznik Nr 2 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (75,91KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r..pdf (50,52KB)

PDFZałącznik Nr 1 - Harmonogram wydatków na przeciwdziałanie narkomanii.pdf (49,01KB)

PDFZałącznik Nr 2 - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.pdf (42,21KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf (62,27KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf (120,54KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zębowice.pdf (128,15KB)
 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  
Data wytworzenia: 25.01.2013 r.