Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Gminy 2012

Projekty uchwał XX sesji na dzień 18 grudnia 2012 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (42,90KB)

PDFProjekt Załącznik Nr 1.pdf (62,05KB)

PDFProjekt Załącznik Nr 2.pdf (66,90KB)

PDFProjekt Załącznik Nr 3.pdf (49,90KB)

PDFProjekt Załącznik Nr 4.pdf (44,51KB)

PDFProjekt Załącznik Nr 5.pdf (46,36KB)

PDFProjekt Załącznik Nr 6.pdf (38,36KB)

PDFProjekt Załącznik Nr 7.pdf (38,48KB)

 

Projekty uchwał XIX sesji na dzień 04 grudnia 2012 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (42,65KB)

PDFProjekt Zał. Nr 1 do uchwały.pdf (61,33KB)

PDFProjekt Zał. Nr 2 do uchwały - Wydatki.pdf (66,00KB)

PDFProjekt Zał. Nr 3 do uchwały - Wykaz inwestycji finansowych z budżetu gminy Zębowice w 2013 roku.pdf (49,85KB)

PDFProjekt Zał. Nr 4 do uchwały.pdf (44,51KB)

PDFProjekt Zał. Nr 5 do uchwały.pdf (46,36KB)

PDFProjekt Zał. Nr 6 do uchwały - Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2013 roku.pdf (38,73KB)

PDFProjekt Zał. Nr 7 do uchwały.pdf (38,48KB)

PDFMateriały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.pdf (88,47KB)

PDFUzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.pdf (79,06KB)

 PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (39,56KB)

PDFProjekt Zał. Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (76,42KB)

PDFProjekt Zał. Nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (50,80KB)

PDFObjaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.pdf (51,64KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf (47,57KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie poparcia apelu w odniesieniu do in vitro i naprotechnologii.pdf (34,53KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (58,47KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (135,43KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.pdf (56,76KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (88,56KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf (130,77KB)

 

Projekty uchwał XVIII sesji na dzień 23 października 2012 roku

 PDFProjekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych.pdf (64,09KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (34,01KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie podziału Gminy Zębowice na stałe obwody do głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf (58,41KB)

 

Projekty uchwał XVII sesji na dzień 31 sierpnia 2012 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji Budowa sieci wodociągowej dla Poczołkowa-Leśnioki ....pdf (68,97KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie podziału Gminy Zębowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu + załącznik.pdf (29,09KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie podziału Gminy Zębowice na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf (28,79KB)

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do Stowarzyszenia LGD Kraina Dinozaurów.pdf (57,88KB)

 PDFProjekt uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Zębowice uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat.pdf (24,83KB)

 

Projekty uchwał XVI sesji na dzień 12 czerwca 2012 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.pdf (17,78KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok.pdf (18,10KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (17,38KB)

PDFZałącznik Nr 1 do projektu uchwały - w spr.wieloletniej prognozy finanowej.pdf (65,90KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji.pdf (17,56KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Zainwestuj w siebie.pdf (16,14KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do lat 3.pdf (25,03KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf (25,03KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał.pdf (19,97KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Kadłubie Wolnym Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf (24,34KB)

 PDFProjekt uchwały w sprawie zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy.pdf (18,09KB)

 

Projekty uchwał XV sesji na dzień 28 marca 2012 roku

PDFProjekt uchwały w spr. przystąpienia do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 - Wyrównianie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.pdf (18,10KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.pdf (29,66KB)

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV-105-08 Rady Gminy z 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radawie na lata 2008-2014.pdf (23,87KB)

PDFZałącznik do uchwały - Plan Odnowy Miejscowości Radawie.pdf (583,02KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Zębowicach.pdf (23,85KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (położonej Radawiu-Kosicach).pdf (23,71KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (Sembolerus) + uzasadnienie.pdf (28,41KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (Panek) + uzasadnienie.pdf (28,38KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (Niemiec) + uzasadnienie.pdf (28,34KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (Miozga) + uzasadnienie.pdf (28,36KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (Gasz) + uzasadnienie.pdf (28,31KB)

PDFProjekt uchwały w spr. wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk.pdf (32,24KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2012 roku + Program.pdf (63,26KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał wyrażających zgodę na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.pdf (23,49KB)

PDFProjekt uchwały w spr. zwolnienia zakładu budżetowego - ZGKiW z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zębowice oraz przeznaczenie ich na cele statutowe.pdf (24,08KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Kadłubie Wolnym Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf (25,74KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf (16,19KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (15,99KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji.pdf (22,03KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (37,93KB)

 

Projekty uchwał XIV sesji  na dzień 24 stycznia 2012 roku

PDFProjekt uchwały z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf (19,25KB)

PDFProjekt uchwały z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zbezpieczenia umowy o przyznanie pomocy.pdf (17,52KB)

PDFProjekt uchwały z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2012 rok.pdf (52,60KB)

PDFProjekt uchwały z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.pdf (32,72KB)

PDFProjekt uchwały z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w Kadłubie Wolnym.pdf (25,45KB)

PDFProjekt uchwały z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu - Zainwestuj w siebie.pdf (18,88KB)

PDFProjekt uchwały z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie działalności Warsztatów Terapi Zajęciowej.pdf (18,04KB)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Dzikowska, Renata Lisy, Danuta Sułek
Data wytworzenia: 2012.01.17