Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 2023 roku

PDFUchwała Nr XXXVIII.254.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (579,80KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII.255.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,57MB)

PDFUchwała Nr XXXVIII.256.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf (170,96KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII.257.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się..pdf (169,00KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII.258.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice na rok 2023.pdf (229,28KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII.259.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV.23.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium doch...pdf (173,39KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII.260.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV.24.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu...pdf (175,44KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII.261.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (286,04KB)

PDFUchwała Nr XXXIX.262.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (302,09KB)

PDFUchwała Nr XXXIX.263.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,46MB)

PDFUchwała Nr XXXIX.264.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej...pdf (221,05KB)

PDFUchwała Nr XXXIX.265.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf (165,52KB)

PDFUchwała Nr XXXIX.266.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf (164,82KB)

PDFUchwała Nr XXXIX.267.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej.pdf (162,92KB)

PDFUchwała Nr XXXIX.268.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wysokości opłat za usługę utrzymania i oczyszczania przydomowych oczyszczalni ścieków...pdf (168,01KB)

PDFUchwała Nr XXXIX.269.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt...pdf (346,65KB)

PDFUchwała Nr XXXIX.270.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia...pdf (173,34KB)

PDFUchwała Nr XXXIX.271.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 marca 2023 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zębowice na lata 2019-2024.pdf (223,67KB)

PDFUchwała Nr XL.272.2023.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (289,09KB)

PDFUchwała Nr XL.273.2023.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,84MB)

PDFUchwała Nr XL.274.2023.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej...pdf (221,25KB)

PDFUchwała Nr XL.275.2023.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (221,72KB)

PDFUchwała Nr XLII.276.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (425,44KB)

PDFUchwała Nr XLII.277.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (5,09MB)

PDFUchwała Nr XLII.278.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego.pdf (166,45KB)

PDFUchwała Nr XLII.279.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej.pdf (177,63KB)

PDFUchwała Nr XLII.280.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.pdf (179,89KB)

PDFUchwała Nr XLII.281.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy..pdf (986,17KB)

PDFUchwała Nr XLIII.282.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.pdf (159,16KB)

PDFUchwała Nr XLIII.283.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.pdf (165,13KB)

PDFUchwała Nr XLIII.284.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (621,13KB)

PDFUchwała Nr XLIII.285.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,88MB)

PDFUchwała Nr XLIII.286.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia LGD Kraina Dinozaurów.pdf (172,82KB)

PDFUchwała Nr XLIII.287.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2023 r.zmieniająca uchwałę Nr XL.274.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wysokości cen i opłat.pdf (169,28KB)

PDFUchwała Nr XLIII.288.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.pdf (162,07KB)

PDFUchwała Nr XLIII.289.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowy.pdf (166,05KB)

PDFUchwała Nr XLIII.290.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowy.pdf (165,73KB)

PDFUchwała Nr XLIII.291.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (214,82KB)

PDFUchwała Nr XLIV.292.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (527,07KB)

PDFUchwała Nr XLIV.293.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (5,48MB)

PDFUchwała Nr XLIV.294.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zasad zwrotu zasiłku celowego...pdf (194,69KB)

PDFUchwała Nr XLIV.295.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf (165,45KB)

PDFUchwała Nr XLIV.296.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci młodzieży i uczniów na terenie Gminy Zębowice.pdf (171,35KB)

PDFUchwała Nr XLIV.297.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.pdf (175,17KB)

PDFUchwała Nr XLIV.298.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.pdf (225,98KB)

PDFUchwała Nr XLV.299.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (526,62KB)

PDFUchwała Nr XLV.300.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 września 2023 roku w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (5,33MB)

PDFUchwała Nr XLV.301.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 września 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Zębowice.pdf (582,13KB)

PDFUchwała Nr XLV.302.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Zębowice.pdf (165,51KB)

PDFUchwała Nr XLV.303.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wynajmu lokalu użytkowego.pdf (163,23KB)

PDFUchwała Nr XLV.304.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wynajmu lokalu użytkowego.pdf (161,85KB)

PDFUchwała Nr XLVI.305.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (815,96KB)

PDFUchwała Nr XLVI.306.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 listopada 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (5,30MB)

PDFUchwała Nr XLVI.307.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (215,12KB)

PDFUchwała Nr XLVI.308.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.pdf (204,42KB)

PDFUchwała Nr XLVI.309.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatowo-Gminnemu Samorządy Ziemi Oleskiej.pdf (209,44KB)

PDFUchwała Nr XLVI.310.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 listopada 2023 roku w sprawie odpowiedzi na petycję złożoną w dniu 7 września 2023 roku o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej.pdf (271,15KB)

PDFUchwała Nr XLVI.311.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...pdf (461,32KB)

PDFUchwała Nr XLVI.312.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 listopada 2023 roku w sprawie Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ter. Gminy.pdf (412,95KB)

Uchwała Nr XLVII.313.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zębowice została unieważniona

PDFUchwała Nr XLVII.314.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (721,66KB)

PDFUchwała Nr XLVII.316.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.pdf (200,57KB)

PDFUchwała Nr XLVII.317.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku autobusowego przy drodze powiatowej na terenie Gminy Zębowice.pdf (317,38KB)

PDFUchwała Nr XLVIII.318.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (573,93KB)

PDFUchwała Nr XLVIII.319.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (5,30MB)

PDFUchwała Nr XLVIII.320.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wydatku który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2023.pdf (423,43KB)

PDFUchwała Nr XLVIII.321.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2024 r.pdf (5,82MB)

PDFUchwała Nr XLVIII.322.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (8,17MB)

PDFUchwała Nr XLVIII.323.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice.pdf (312,32KB)