Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 2010 roku

PDF1.Uchwała nr XXXI-227-2010 Rady Gminy Zębowice z dn. 20 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.pdf (77,08KB)

PDF2.Uchwała nr XXXI-228-2010 Rady Gminy Zebowice z dnia 20 stycznia w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji.pdf (84,46KB)

PDF3.Uchwała nr XXXI-229-2010 Rady Gminy Zębowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizacje zadania w zakresie dróg powiatowych.pdf (71,36KB)

PDFUCHWAŁA NR XXXII-230-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 lutego 2010 roku w spr. zabezpieczenia w formie weksla in blanco.pdf (55,39KB)

PDFUchwała nr XXXII-231-2010 Rady Gminy Zębowice z dn. 22 lutego 2010 r zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.pdf (73,62KB)

PDFUchwała Nr XXXII-232-2010 Rady gminy Zebowice z dn. 22 lutego 2010 r w sprawie opinii w przedmiocie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Zespołu Szpitali w Kup.pdf (48,03KB)

PDFUchwała nr XXXII-233-2010 Rady Gminy Zębowice z dn. 22.02.2010 r w sprawie przyjęcia do realizacji projektu -Zainwestuj w siebie- Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w ramach Priorytetu VII działania.pdf (52,47KB)

PDFUchwała Nr XXXII-234-2010 Rady Gminy Zebowice z dn. 22 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustalenia wysokosci cen i opłat za usługi komunalne o charakterze uzytecznosci publicznej.pdf (45,92KB)

PDFUchwała Nr XXXII-235-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.pdf (75,65KB)

PDFUchwała nr XXXIII-236-2010 Rady Gminy Zębowice z dn. 24.03.2010r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf (114,33KB)

PDFUchwała nr XXXIII-237-2010 Rady Gminy Zębowice z dn. 24.03.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf (65,09KB)

PDFUchwala nr XXXIII-238-2010 Rady Gminy Zebowice z dn. 24.03.2010r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (75,37KB)

PDFZałącznik nr 2 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (105,42KB)

PDFZałącznik do Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.pdf (74,54KB)

PDFUchwała nr XXXIII-239-2010 Rady Gminy Zębowice z dn. 24.03.2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf (72,82KB)

PDFZałącznik - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r.pdf (60,27KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf (40,19KB)

PDFUchwała nr XXXIII-240-2010 r. Rady Gminy Zębowice z dn. 24.03.2010r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi oleskiemuna realizację jego zadań własnych.pdf (70,72KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-241-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 24.03.2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Olesno.pdf (78,70KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-242-2010 RG Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 roku w spr. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium.pdf (50,99KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-243-2010 RG Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 roku w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf (57,88KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV-243-2010 RG Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 roku - Wydatki na wieloletnie projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE.pdf (56,23KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV-2010 RG Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 roku - Wydatki związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2010-2013.pdf (68,43KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-244-2010 RG Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 roku w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację jego zadań własnych.pdf (50,99KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXXIV-245-2010 Rady Gminy Zębowicez dnia 28 kwietnia 2010 roku zmieniająca podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w k.pdf (92,28KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXXIV-246-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (82,71KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-247-2010 RG Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w spr. przyjęcia do realizacji projektu - Zainwestuj w siebie.pdf (53,11KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-248-2010 RG Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 roku w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf (50,62KB)

PDFUchwała Nr XXXI-249-2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w spr. zatwierdzenia POMR 2008-2010.pdf (56,84KB)

PDFzałącznik do uchwały XXXIV-249-2010 - Plan Odnowy Miejscowości Radawie.pdf (920,72KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-250-2010 RG Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 roku zmieniająca uchwałę Nr XXI-132-04.pdf (46,55KB)

PDFUchwała XXXIV-251-2010 RG Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 roku w spr. przystąpienia Gminy Zębowice do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9-1-1.pdf (22,89KB)

PDFUchwała XXXIV-252-2010 RG Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 roku w spr. przystąpienia Gminy Zębowice do realizacji projektu w ramach poddziałania 9-1-2.pdf (23,06KB)

PDFUCHWAŁA NR XXXV-253-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 02 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf (24,90KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV-253-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 02 czerwca 2010 r..pdf (26,31KB)

PDFUCHWAŁA NR XXX-254-2010 z dnia 02 czerwca 2010 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXX-224-2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku w spr. uchwalenia Wieloletniego Programu Inwest. na lata 2010 - 2013.pdf (16,17KB)

PDFZałącznik Nr XXXV-254-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 02 czerwca 2010 r..pdf (30,39KB)

PDFUCHWAŁA NR XXXIV-255-2010 RG Zębowice z dnia 02 czerwca 2010 r. w spr. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowania operacji - Uregulowanie gosp. wodno - ściekowej w gminie Zębowice.pdf (18,33KB)

PDFUCHWAŁA NR XXXIV-256-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 02 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji.pdf (20,76KB)

PDFUchwała nr XXXV-257-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 02 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacj o przebiegu wykonania budżetu gminy Zębowice za I półrocze.pdf (20,88KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-258-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf (72,04KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI-258-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku.pdf (68,38KB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI-258-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku.pdf (57,92KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-259-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku w spr. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Zębowice za 2009 rok.pdf (47,96KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-260-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku w spr. określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.pdf (45,36KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-261-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku w spr. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.pdf (75,95KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-262-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Knieja na lata 2010-2017.pdf (37,65KB)

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXVI-262-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku.pdf (103,99KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-263-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radawie na lata 2008-2014.pdf (57,28KB)

PDFZałącznik do uchwały XXXVI-263-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku.pdf (943,71KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-264-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku w spr. zmiany uchwały Nr XXX-224-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 grudnia 2009 roku.pdf (50,09KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI-264-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku.pdf (80,64KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-265-2010 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 25 sierpnia 2010 roku w spr. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zębowice z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011 - 2015.pdf (79,12KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-266-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf (65,84KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII-266-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 września 2010 roku.pdf (68,37KB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII-266-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 września 2010 roku.pdf (59,47KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-267-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 września 2010 roku w spr. zmiany uchwały Nr XXX-224-2009 w spr. uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Zębowice.pdf (50,16KB) 

 PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII-267-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 września 2010 roku.pdf (80,60KB)

 PDFUchwała Nr XXXVII-268-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 września 2010 roku w spr. zmian w uchwale Nr XXXVI-260-2010 w spr. określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.pdf (39,86KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-269-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 września 2010 roku w spr. uchylenia uchwały Nr XXXVI-265-2010.pdf (157,76KB)

 PDFUchwała Nr XXXVII-270-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 września 2010 roku w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji.pdf (58,07KB)

 PDFUchwała Nr XXXVII-271-2010 Rady Gminy Zębowice zdnia 22 września 2010 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Zębowce.pdf (22,19KB)

 PDFUchwała Nr XXXVII-272-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 września 2010 roku w spr. zabezpieczenia w formie weksla in blanco.pdf (52,03KB)

 PDFUchwała Nr XXXIX-273-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 03 listopada 2010 roku w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.pdf (26,87KB)

 PDFUchwała Nr XXXIX-274-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 03 listopada 2010 roku w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (65,02KB)

PDFUchwała Nr XXXIX-275-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 03 listopada 2010 roku w spr. określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarząd. i podmiotami projektów aktów.pdf (180,73KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX-275-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 03 listopada 2010 roku.pdf (540,76KB)

 

 Uchwały Rady Gminy Zębowice VI kadencji 2010 - 2014

PDFUchwała Nr I-1-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy.pdf (14,35KB)

PDFUchwała Nr I-2-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy.pdf (14,33KB)

PDFUchwała Nr I-3-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej.pdf (21,28KB)

PDFUchwała Nr I-4-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczącego komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej.pdf (15,54KB)

PDFUchwała Nr I-5-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku publicznego.pdf (15,58KB)

PDFUchwała Nr I-6-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 grudnia 2010 r. w spr. wyboru przewodniczącego komisji budżetu i działalności finansowej oraz gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, handlu i usług.pdf (15,77KB)

PDFUchwała nr 586-2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w spr. opinii o projekcie uchwały w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zębowice.pdf (1,05MB)

 PDFUchwała Nr II-7-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf (36,16KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr II-7-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 roku.pdf (27,44KB)

 PDFUchwała Nr II-8-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r.w spr.zm. uchwały Nr XXX-224-2009 RG Zębowice 21.12.2009 r. w spr. uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010-2013.pdf (16,23KB)

PDFZałącznik Nr 1 uchwały Nr II-8-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r..pdf (31,68KB)

PDFUchwała Nr II-9-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Zębowice.pdf (23,79KB)

PDFUchwała Nr II-10-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice.pdf (13,90KB)

PDFUchwała Nr II-11-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice.pdf (15,60KB)

PDFUchwała Nr-II-12-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w spr. składu osobowego komisji budżetu i działalności finansowej oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu i usług RG.pdf (16,39KB)

PDFUchwała Nr II-13-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie składu osobowego komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej Rady Gminy Zębowice.pdf (16,72KB)

PDFUchwała Nr II-14-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie składu osobowegokomisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku publicznego Rady Gminy Zębowice.pdf (15,91KB)

PDFUchwała Nr II-15-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 roku w spr. powołania przedstawicieli Gminy Zębowice do Zgromadzenia Związku Gmin Dolina Mała Panew w Turawie.pdf (137,75KB)

PDFUchwała Nr II-16-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (24,46KB)

 PDFUchwała Nr II-17-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (24,97KB)

 PDFUchwała Nr II-18-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dot. podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku.pdf (24,41KB)

PDFZałacznik Nr 1 do Uchwały Nr II-18-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r z dnia 14 grudnia 2010 r - deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1.pdf (2,61MB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr II-18-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. - informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1.pdf (1,37MB)

PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr II-18-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. - dane o nieruchomości ZN-1-A.pdf (605,54KB)

PDFZałącznik Nr 4 do uchwały Nr II-18-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1-B.pdf (1,28MB)

PDFZałącznik Nr 5 do uchwały Nr II-18-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. - deklaracja na podatek rolny DR-1.pdf (2,49MB)

PDFZałącznik Nr 6 do uchwały Nr II-18-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r.- informacja w sprawie podatku rolnego IR-1.pdf (2,48MB)

PDFZałącznik Nr 7 do uchwały Nr II-18-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. - dane o nieruchomościach rolnych ZR-1-A.pdf (630,91KB)

PDFZałącznik Nr 8 do uchwały Nr II-8-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r.- dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1-B.pdf (1,09MB)

PDFZałącznik Nr 9 do uchwały Nr II-18-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. - informacja w sprawie podatku leśnego IL-1.pdf (1,42MB)

PDFZałącznik Nr 10 do uchwały Nr II-18-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r.- informacja w sprawie podatku leśnego IL-1.pdf (1,82MB)

PDFZałącznik Nr 11 do uchwały Nr II-18-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. - dane o nieruchomościach leśnych ZL-1-A.pdf (617,90KB)

PDFZałącznik Nr 12 do uchwały Nr II-18-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1-B.pdf (580,89KB)

PDFUchwała Nr III-19-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf (25,43KB)

PDFUchwała Nr III-20-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (17,82KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr III-20-2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf (2,53MB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr III-20-2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf (49,13KB)

PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr III-20-2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf (49,74KB)

PDFUchwała Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf (23,44KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf (57,78KB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf (66,93KB)

PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf (22,76KB)

PDFZałącznik Nr 4 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf (43,59KB)

PDFZałącznik Nr 5 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf (45,07KB)

PDFZałącznik Nr 6 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf (17,66KB)

PDFZałącznik Nr 7 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf (26,51KB)

PDFZałącznik Nr 8 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf (39,59KB)

PDFUchwała Nr III-22-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Zębowice na lata 2011-2013.pdf (16,92KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr III-22-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf (23,92KB)

PDFUchwała Nr III-23-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w spr. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zębowice z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011 - 2013.pdf (130,94KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr III-23-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf (1,07MB)

PDFUchwała Nr III-24-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.pdf (23,88KB)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Gminy Zębowice
Data wytworzenia: 2010-02-22