Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 2006 roku

1. Uchwała nr XXXIII/209/06 w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

2. Uchwała nr XXXIII/210/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice

3. Uchwała nr XXXIII/211/06 w sprawie ustalenia dla terenu gminy Zębowice ilości punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

4. Uchwała  nr XXXIII/212/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.

5. Uchwała  nr XXXIII/213/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  na 2006 r.

6. Uchwała nr XXXIII/214/06 w sprawie przeniesienia wszystkich spraw dotyczących mieszkańców gminy Zębowice  z KRUS Opole do KRUS Olesno.

7. Uchwała nr  XXXIII/215/06 w sprawie zmiany   uchwały Nr XXXI/196/05 z dnia 28 listopada 2005 r.

8. Uchwała nr XXXIII/216/06 w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2006 r.

9. Uchwała nr XXXIV/217/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 r.

10. Uchwała nr  XXXIV/218/06 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Zębowice w 2006 r.

11. Uchwała nr XXXIV/219/06 w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Radawie”

12. Uchwała nr XXXIV/220/06 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwoju, Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zębowice.

13. Uchwała nr XXXIV/221/06 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

14. Uchwała nr XXXV/222/06 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium

15. Uchwała nr XXXV/223/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 r.

16. Uchwała nr XXXV/224/06 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Zębowice

17. Uchwała nr XXXV/225/06  w sprawie przystąpienia do Związku Gmin pn. „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty”

18. Uchwała nr XXXV/226/06 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin p.n. „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty”

19. Uchwała nr XXXVI/227/06 w sprawie sprostowania błędu

20. Uchwała nr XXXVI/228/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 r.

21. Uchwała nr XXXVI/229/06 w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze

22. Uchwała nr  XXXVI/230/06 w sprawie  utworzenia stałych obwodów głosowania

23. Uchwała nr XXXVII/231/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 r.

24. Uchwała nr XXXVII/232/06 w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 roku

25. Uchwała Nr XXXVII/233/06 w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości zabudowanych będących własnością Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Olesno

26. Uchwała nr XXXVII/234/06 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/196/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych.

27. Uchwała nr XXXVII/235/06 w sprawie zbycia nieruchomości .

28. Uchwała nr  XXXVII/236/06 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

29. Uchwała nr XXXVII/237/06 w sprawie: zmiany kategorii dróg na terenie gminy Zębowice

30. Uchwała nr  XXXVII/238/06 w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego.

31. Uchwała nr XXXVII/239/06 w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości.

32. Uchwała nr XXXVII/240/06 w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Zębowice do Rejestru Gmin na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości.

33. Uchwała nr  XXXVII/241/06 w sprawie nawiązania współpracy z Gminą Birkenfeld

34. Uchwała nr XXXVII/242/06 w sprawie wniosku w przedmiocie wpisu Gminy Zębowice do Urzędowego Rejestru Gmin,    w których używany jest język pomocniczy.

35. Uchwała nr XXXVIII/243/2006 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 r.

36. Uchwała nr  XXXVIII/244/06  w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Zębowice oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

37. Uchwała nr XXXVIII/245/06 zmieniająca uchwałę nr XXXI/196/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych.

38. Uchwała nr XXXVIII/246/06 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice.

39. Uchwała nr XXXIX/248/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 r.


40. Uchwała nr XXXIX/249/06 zmieniająca uchwałę nr XXXII/206/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zbycia lokali użytkowych.


41. Uchwała Nr XL/250/2006 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 r.


42. Uchwała Nr XL/251/2006 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zębowice za I półrocze


43. Uchwała Nr XL/252/2006 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy


44. Uchwała Nr XL/253/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/210/06 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice


45. Uchwała Nr I /1/06 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy


46. Uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy


47. Uchwała Nr I/3/06 w sprawie wyboru przewodniczącego komisji


48. Uchwała Nr I/4/06 w sprawie wyboru przewodniczącego komisji


49. Uchwała Nr I/5/06 w sprawie wyboru przewodniczącego komisji


50. Uchwała Nr I /6//06 w sprawie wyboru przewodniczącego komisji


51. Uchwała Nr II/7/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


52. Uchwała Nr II/8/2006 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku


53. Uchwała Nr II/9/06 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Zębowice


54. Uchwała Nr II/10/06 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.


55. Uchwała Nr II/12/06 w sprawie składu osobowego komisji budżetu i działalności finansowej oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu i usług Rady Gminy Zębowice.


56. Uchwała Nr II/13/06 w sprawie składu osobowego komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej Rady Gminy Zębowice.


57. Uchwała Nr II/14/06 w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice


58. Uchwała Nr II/15/06 w sprawie składu osobowego komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku publicznego Rady Gminy Zębowice.


59. Uchwała Nr III/16/2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2007 r


60. Uchwała Nr III/17/2006 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 r.


61. Uchwała Nr III/ 18 /06 w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Zębowice do Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie


62. Uchwała nr III/19/2006 w sprawie: uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Zębowice z Organizacjami Pozarządowymi na 2007 rok"


63. Uchwała  Nr III/20/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie  na rok 2007.  


64. Uchwała Nr  III/21/06 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2007 rok


65. Uchwała Nr III/22/06 w sprawie ustalenia zasad określających niektóre zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Zębowice dodatków do wynagrodzenia i dodatków socjalnych w 2007 r.


66. Uchwała  Nr III/23/06 w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej radnego, pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.


67. Uchwała Nr III /24/06 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb określenia wynagrodzeń pracowników samorządowych (niepedagogicznych) zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie gminy Zębowice.
 

 

PDFUchwały Rady Gminy z 2006 roku (587,92KB) 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Daria Czaja
Data wytworzenia: 2007-01-08