Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 1997 roku

 

1. Uchwała nr XXI/141/97 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1997 rok


2. Uchwała nr XXI/142/97 w sprawie uchwalenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na 1997 rok


3. Uchwała nr XXI/143/97 w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych


4. Uchwała  nr XXI/144/97 w sprawie nabycia działek w Kadłubie Wolnym


5. Uchwała  nr XXI/145/97 w sprawie zwrotu przez  świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze


6. Uchwała nr XXII/146/97 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Gminy w Zębowicach z wykonania budżetu za 1996 rok


7. Uchwała nr XXII/147/97 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy w Zębowicach z wykonania budżetu za 1996 rok


8. Uchwała nr XXII/148/97 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice


9. Uchwała nr XXII/149/97 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb rozbudowy wodociągu grupowego Knieja- Zębowice we wsi Kadłub Wolny


10. Uchwała nr XXIII/150/97 w sprawie  ustanowienia herbu Gminy Zębowice


11. Uchwała nr XXIII/151/97 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej w Kadłubie Wolnym i powołania komisji konkursowej


12. Uchwała nr XXIII/152/97 w sprawie regulaminu konkursu na stanowiska dyrektora szkoły podstawowej i przedszkola na terenie gminy Zębowice


13. Uchwała nr XXIII/153/97 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy wodociągu grupowego Knieja-Zębowice celem zaopatrzenia w wodę wsi Poczołków, Siedliska, Prusków i Osiecko


14. Uchwała nr  XXIII/154/97 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zębowice


15. Uchwała nr XXIII/155/97 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu


16. Uchwała nr XXIII/156/97 w sprawie ustalania zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia  w formie wyżywienia dzieci gdy dochód w rodzinie dziecka przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy  społecznej


17. Uchwała nr XXIII/157/97 w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Zębowice


18. Uchwała nr XXIV/158/97 w sprawie zmian w budżecie  gminy na 1997 rok zmieniająca uchwałę Nr.XXI/141/97 z dnia 27 marca 1997 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1997 rok


19. Uchwała nr XXIV/159/97 w sprawie zmiany kategorii drogi Zębowice - Chobie


20. Uchwała nr XXIV/160/97 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Łąkowej we wsi Knieja


21. Uchwała nr XXIV/161/97 w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Radawie


22. Uchwała nr XXIV/162/97 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów


23. Uchwała nr XXV/163/97 zmian w budżecie gminy na 1997 r. zmieniająca uchwałę Nr.XXI/141/97 z dnia 27 marca 1997 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1997 r.


24. Uchwała nr XXV/164/97 w sprawie zaciągnięcia pożyczki  długoterminowej w 1998 roku


25. Uchwała nr XXV/165/97 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie


26. Uchwała nr XXV/166/97 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych


27. Uchwała nr XXV/167/97 w sprawie uchylenia uchwały Nr.XXIII/155/97 z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu


28. Uchwała nr XXV/168/97 w sprawie przystąpienia do porządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zębowice


29. Uchwała nr XXV/169/97 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Zębowice na rok 1997


30. Uchwała nr XXVI/170/97 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych


31. Uchwała Nr XXVI/171/97 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku


32. Uchwała Nr XXVI/172/97 w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów


33. Uchwała Nr XXVI/173/97 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1997 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/141/97 z dnia 27 marca  1997 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1997 r.


34. Uchwała Nr XXVI/174/97 w sprawie opłat pobieranych przez gminę od właścicieli nieruchomości


35. Uchwała Nr XXVI/175/97 w sprawie zbywania innego niż nieruchomości mienia gminy


36. Uchwała Nr XXVI/176/97 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Zębowice na rok 1998


37. Uchwała Nr XXVI/177/97 w sprawie zakresu i sposobu działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


38. Uchwała Nr XXVII/178/97 w sprawie konieczności utrzymania województwa opolskiego

 

PDFUchwały Rady Gminy z 1997 roku.pdf (175,78KB)

  

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Daria Czaja
Data wytworzenia: