Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 1999 roku

1. Uchwała Nr IV/27/99 w sprawie powołania przedstawiciela Rady Gminy do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie


2. Uchwała Nr IV/28/99 w sprawie przejęcia i utworzenia publicznych przedszkoli w Gminie Zębowice


3. Uchwała Nr IV/29/99 w sprawie przejęcia szkół podstawowych w Gminie Zębowice


4. Uchwała Nr IV/30/99 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Zębowicach


5. Uchwała Nr IV/31/99 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Izydora Murka w Kadłubie Wolnym


6. Uchwała Nr IV/32/99 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Radawiu


7. Uchwała Nr IV/33/99 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zębowice


8. Uchwała Nr IV/34/99 w sprawie założenia gimnazjum w Zębowicach


9. Uchwała Nr IV/35/99 w sprawie połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym i Publicznego Przedszkola w Kadłubie Wolnym w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadłubie Wolnym


10. Uchwała Nr IV/36/99 w sprawie połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Radawiu i Publicznego Przedszkola w Radawiu w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radawiu


11. Uchwała Nr IV/37/99 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Zębowicach


12. Uchwała Nr IV/38/99 w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych na terenie


13. Uchwała Nr IV/39/99 w sprawie bankowej obsługi budżetu Gminy Zębowice


14. Uchwała Nr IV/40/99 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej


15. Uchwała Nr IV/41/99 w sprawie utworzenia w Urzędzie Gminy w Zębowicach środków specjalnych jednostki budżetowej


16. Uchwała Nr V/42/99 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 1999 r.


17. Uchwała Nr V/43/99 w sprawie uregulowania wierzytelności


18. Uchwała Nr VI/44/99 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Gminy w Zębowicach z wykonania budżetu za 1998 r.


19. Uchwała nr VI/45/99 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy w Zębowicach z wykonania budżetu za 1998 rok


20. Uchwała Nr VI/46/99 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadłubie Wolnym i powołania komisji konkursowej


21. Uchwała Nr VI/47/99 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radawiu i powołania komisji konkursowej


22. Uchwała Nr VI/48/99 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zębowicach i powołania komisji konkursowej


23. Uchwała Nr VI/49/99 w sprawie regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i zespołów takich placówek


24. Uchwała Nr VI/50/99 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy


25. Uchwała Nr VII/51/99 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Zębowice


26. Uchwała Nr VII/52/99 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr V/42/99 z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1999 r.


27. Uchwała Nr VII/53/99 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze


28. Uchwała Nr VII/54/99 w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie wierzytelności nie podlegających przepisom ustawy - Ordynacja podatkowa


29. Uchwała Nr VII/55/99 w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Zębowice na rok 1999 stanowiącej uchwałę Nr III/24/98 z 23 grudnia 1998 r.


30. Uchwała Nr VII/56/99 w sprawie porozumienia między gminnego


31. Uchwała Nr VII/57/99 w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim w zakresie wykorzystania dotacji celowej


32. Uchwała Nr VII/58/99 w sprawie ustalenia odpłatności za uzyskanie dostępu do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę


33. Uchwała Nr VII/59/99 w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy


34. Uchwała Nr VIII/60/99 w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadłubie Wolnym


35. Uchwała Nr VIII/61/99 w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Szkół Publicznych w Zębowicach


36. Uchwała Nr VIII/62/99 w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radawiu


37. Uchwała Nr VIII/63/99 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr V/42/99 z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1999 r.


38. Uchwała Nr VIII/64/99 w sprawie powołania komisji statutowej


39. Uchwała Nr VIII/65/99 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu i Sądu Rejonowego w Opolu


40. Uchwała Nr VIII/65/99 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu i Sądu Rejonowego w Opolu


41. Uchwała Nr VIII/66/99 w sprawie wyboru członków kolegium do spraw wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Opolu


42. Uchwała Nr VIII/67/99 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice


43. Uchwała Nr VIII/68/99 w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy


44. Uchwała Nr VIII/69/99 w sprawie odpłatności za przyłączenie odbiorcy wody z wodociągu gminnego w gminie Zębowice


45. Uchwała Nr VIII/70/99 upoważnienia Zarządu Gminy do zawarcia porozumienia


46. Uchwała Nr IX/71/99 w sprawie zmian  w budżecie gminy na 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr V/42/99 z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1999 r.


47. Uchwała Nr IX/72/99 w sprawie powołania komisji statutowej


48. Uchwała nr IX/73/99 w sprawie trybu postępowania i udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania


49. Uchwała Nr IX/74/99 w sprawie zbycia mienia komunalnego


50. Uchwała Nr IX/75/99 w sprawie nabycia działki w Kadłubie Wolnym


51. Uchwała Nr IX/76/99 w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania deratyzacji na terenie gminy Zębowice


52. Uchwała Nr X/77/99 w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2000 r.


53. Uchwała Nr X/78/99 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na rok 2000 r.


54. Uchwała Nr X/79/99 w sprawie stawek podatku od środków tranzytowych na rok 2000 r.


55. Uchwała Nr X/80/99 w sprawie diet dla radnych


56. Uchwała Nr X/81/99 w sprawie wysokości opłaty targowej oraz jej inkasa na terenie gminy Zębowice


57. Uchwała Nr X/82/99 w sprawie opłat za wodę z wodociągu gminnego


58. Uchwała Nr X/83/99 w sprawie wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt


59. Uchwała Nr X/84/99 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr V/42/99 z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1999 r.


60. Uchwała Nr X/85/99 w sprawie powołania Gminnego Domu Kultury w Zębowicach


61. Uchwała Nr X/86/99 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2000 r.


62. Uchwała Nr X/87/99 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Zębowice na rok 2000


63. Uchwała Nr X/88/99 w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Zębowice na rok 1999 stanowiącej uchwałę Nr III/24/98 z dnia 23 grudnia 1998 r.

 

PDFUchwały Rady Gminy z 1999 roku.pdf (220,38KB) 

Podmiot udostępniający: Urz.ąd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Daria Czaja
Data wytworzenia: