Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 2004 roku

1. Uchwała nrXIII/75/04 w sprawie nabycia nieruchomości lokalowych położonych w budynku przy ul. Oleskiej 23 w Zębowicach


2. Uchwała nr XIII/76/04 w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego służącego do określenia wysokości dodatku mieszkaniowego.


3. Uchwała nr XIII/77/04 w sprawie akceptacji przeznaczenia gruntu rolnego do zalesienia


4. Uchwała nr XIII/78/04 w sprawie akceptacji przeznaczenia gruntu rolnego do zalesienia


5. Uchwała nr XIII/79/04 w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radawiu.


6. Uchwała nr XIII/80/04 w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kadłubie Wolnym


7. Uchwała nr XIII/81/04 o zamiarze i przyczynach  likwidacji Publicznego Przedszkola w Radawiu


8. Uchwała nr XIII/82/04 o zamiarze i przyczynach  likwidacji Publicznego Przedszkola w Kadłubie Wolnym


9. Uchwała nr XIII/83/04 w sprawie  zamiaru utworzenia Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Zębowicach


10. Uchwała nr XIII/84/04 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku


11. Uchwała nr XIV/85/04 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2004 r.


12. Uchwała nr XIV/86/04 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku


13. Uchwała nr XV/87/04 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium


14. Uchwała nr XV/88/04 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2004 r.


15. Uchwała nr XV/89/04 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice


16. Uchwała nr XV/90/04 w sprawie likwidacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kadłubie Wolnym


17. Uchwała nr XV/91/04 w sprawie likwidacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radawiu


18. Uchwała nr XV/92/04 w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Kadłubie Wolnym.


19. Uchwała nr XV/93/04 w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Radawiu


20. Uchwała nr XV/94/04 w sprawie opracowania programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami


21. Uchwała nr XVI/95/04 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2004 rok


22. Uchwała nr XVI/96/04 w sprawie  utworzenia Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Zębowicach.


23. Uchwała nr XVI/97/04 w sprawie utworzenia jednostek budżetowych


24. Uchwała nr XVI/98/04 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zębowice


25. Uchwała nr XVI/99/04 w sprawie zbycia mienia komunalnego


26. Uchwała nr XVI/100/04 w sprawie dzierżawy mienia komunalnego


27. Uchwała nr XVI/101/04 w sprawie współpracy Gminy Zębowice z Województwem Opolskim dotyczącej wykorzystania funduszy strukturalnych projektu z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie Opolskim.


28. Uchwała nr XVII/102/04 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2004 r.


29. Uchwała nr XVII/103/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2004 r


30. Uchwała nr XVII/104/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2004 r.


31. Uchwała nr XVII/105/04 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Zębowice.


32. Uchwała nr XVII/106/04 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.


33. Uchwała nr XVII/107/04 w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej


34. Uchwała nr XVII/108/04 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie


35. Uchwała nr XVII/109/04 w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Zębowice do Związku Gmin "Porozumienie Gospodarczo -Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz  Górnej Liswarty".


36. Uchwała nr XVII/110/04 w sprawie współpracy  Gminy Zębowice z Powiatem Oleskim dotyczącej finansowania działalności Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej.


37. Uchwała nr XVIII/111/04 w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.


38. Uchwała nr XVIII/112/04 w sprawie użyczenia nieruchomości gminnej.


39. Uchwała nr XIX/113/04 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2004 r.


40. Uchwała nr XIX/114/04 w sprawie ustalenia górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych.


41. Uchwała nr XIX/115/04 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły, dyrektorem lub wicedyrektorem Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego i dyrektorem przedszkola.


42. Uchwała nr XIX/116/04 w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości zabudowanych będących własnością Skarbu Państwa, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Turawa


43. Uchwała nr XIX/117/04 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości niezabudowanych będących własnością Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych


44. Uchwała nr XIX/118/04 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości niezabudowanych będących własnością Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych


45. Uchwała nr XIX/119/04 w sprawie określenia zasad ustalania czynszu dzierżawnego przy wydzierżawianiu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy.


46. Uchwała nr XIX/120/04 w sprawie ustalenia „Zasad opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz warunków ich wyłapywania na terenie gminy Zębowice”.


47. Uchwała nr XIX/121/04 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Zębowice


48. Uchwała nr XIX/122/04 w sprawie współpracy Gminy Zębowice z województwem opolskim dotyczącej wykorzystania funduszy strukturalnych projektu z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie opolskim


49. Uchwała nr XX/123/04 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2004 r.


50. Uchwała nr XX/124/04 w sprawie przekształcenia Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks Biskupa Józefa Nathana w Branicach.


51. Uchwała  nr XX/125/04 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Zębowice.

52. Uchwała nr XX/126/04 w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów komunalnych Zębowice – Malinów.


53. Uchwała nr XX/127/04 w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości zabudowanych będących własnością Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Turawa


54. Uchwała nr  XXI/128/04 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2004 r.


55. Uchwała Nr XXI/129/04 w sprawie uzupełnienia składu komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej.


56. Uchwała  nr XXI/130/04 sprawie  przekształcenia  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu


57. Uchwała nr XXI/131/04 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m˛ pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Zębowice. 


58. Uchwała Nr XXI/132/04 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju, Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zębowice.


59. Uchwała Nr XXI/133/04 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej  położonej przy ul. Opolskiej 6 w   Zębowicach.


60. Uchwała nr XXI/134/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


61. Uchwała nr XXI/135/04 w sprawie współpracy Gminy Zębowice  z Zarządem Województwa  Opolskiego dotyczącej doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego.


62. Uchwała nr XXI/136/04 w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/126/04 Rady Gminy Zębowice z 7 października 2004 r.


63. Uchwała nr XXI/137/04 w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów komunalnych Zębowice – Malinów.


64. Uchwała nr  XXII/138/2004 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2004 r.


65. Uchwała nr XXII/139/04 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok


66. Uchwała nr XXII/140/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2005 r.


67. Uchwała nr XXII/141/04 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 r.


68. Uchwała nr XXII/142/04 w sprawie wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę gminnych lokali użytkowych oraz zwolnienia z obowiązku jego ponoszenia niektórych najemców lub dzierżawców.  


69. Uchwała nr XXII/143/04 w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zębowice


70. Uchwała nr XXII/144/04 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


71. Uchwała nr XXII/145/04 w sprawie sprawienia pogrzebu zmarłym objętych pomocą społeczną


72. Uchwała nr XXII/146/04 w sprawie sprawienia pogrzebu zmarłym objętych pomocą społeczną


73. Uchwała nr XXII/147/04 w sprawie określenia  zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową oraz zasiłki celowe i zasiłki okresowe ze środków pomocy społecznej


74. Uchwała nr XXII/148/04 w sprawie  ustalenia wysokości stawek opłaty targowej


75. Uchwała nr XXII/149/04 w sprawi dopłat do taryfowych odbiorców usług zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 

 PDFUchwały Rady Gminy z 2004 roku.pdf (382,85KB) 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Daria Czaja
Data wytworzenia: