Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 2005 roku

1. Uchwała  nr XXIII/150/05 w sprawie zmiany  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Zębowice na rok 2005 stanowiący uchwałę Nr XXII/144/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku


2. Uchwała nr XXIII/151/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r.


3. Uchwała nr XXIII/152/05 w  sprawie  zasad nabycia  na własność  nieruchomości będących własnością  Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Pruskowie


4. Uchwała nr XXIII/153/05 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej z siedzibą  w Suchym Borze


5. Uchwała Nr XXIII/154/05 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie


6. Uchwała nr XXIII/155/05 w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zębowice”


7. Uchwała nr XXIV/156/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r.


8. Uchwała nr XXIV/157/05 w sprawie ustalenia zasad określających niektóre zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Zębowice dodatków do wynagrodzenia i dodatków socjalnych w 2005 r.


9. Uchwała Nr XXIV/158/05 w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2005 r.


10. Uchwała nr XXV/159/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r.


11. Uchwała nr XXV/160/05 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły, dyrektorem lub wicedyrektorem zespołu gimnazjalno – szkolnego i dyrektora przedszkola.


12. Uchwała nr XXV/161/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice.


13. Uchwała nr XXV/162/05 w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości


14. Uchwała nr XXV/163/05 w sprawie likwidacji  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach .


15. Uchwała nr XXV/164/05 w sprawie likwidacji  Szpitala im.Jędrzeja Śniadeckiego w Katowicach, działającego jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.


16. Uchwała nr XXVI/165/05 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2004 rok oraz udzielenia absolutorium


17. Uchwała nr XXVI/166/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r.


18. Uchwała nr XXVI/167/05 w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości


19. Uchwała nr XXVII/168/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r.


20. Uchwała nr XXVII/169/05 w sprawie zbycia nieruchomości .


21. Uchwała nr XXVII/170/05 w sprawie zbycie nieruchomości  zabudowanych położonych w  Radawiu przy ul. Stawowej 3


22. Uchwała nr XXVII/171/05 w sprawie obciążenia nieodpłatną służebnością drogi koniecznej działki oznaczonej numerem 777/92  położonej w obrębie Zębowice przy ul. Opolskiej.


23. Uchwała nr XXVII/172/05 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zębowice na lata 2005 – 2008 z uwzględnieniem na lata 2009 – 2012.


24. Uchwała Nr XXVII/173/05 w sprawie opinii na temat projektu planu aglomeracji w Gminie Zębowice.


25. Uchwała  nr XXVII/174/05 w  sprawie  nadania  Statutu  Gminnej  Bibliotece  Publicznej  w   Zębowicach


26. Uchwała nr XXVIII/175/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r.


27. Uchwała nr XXVIII/176/05  w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice.


28. Uchwała nr XXVIII/177/05 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Zębowice.


29. Uchwała nr XXVIII/178/05 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji


30. Uchwała nr XXVIII/179/05 w sprawie przystąpienia do Związku Gmin pn. „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty”


31. Uchwała nr XXVIII/180/05 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin pn. „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty”.


32. Uchwała nr XXVIII/181/05 w sprawie wsparcia działań Izby Rolniczej w Opolu.


33. Uchwała nr XXVIII/182/05 w sprawie przystąpienia szkół z terenu Gminy Zębowice do projektu „Szkoła marzeń” 


34. Uchwała nr  XXIX/183/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r.


35. Uchwała nr XXIX/184/05 w sprawie zbycia nieruchomości


36. Uchwała nr XXIX/185/05 w sprawie zbycia nieruchomości .


37. Uchwała nr XXX/186/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r.


38. Uchwała nr XXX/187/05 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach


39. Uchwała nr XXX/188/05 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości zabudowanej.


40. Uchwała nr XXX/189/05 w  sprawie  nieodpłatnego  przejęcia nieruchomości zbudowanej będącej własnością  Agencji Nieruchomości Rolnych


41. Uchwała nr XXX/190/05 w sprawie nabycia odpłatnie na własność Gminy Zębowice nieruchomości drogi.


42. Uchwała nr XXX/191/05 w sprawie wystąpienia do Agencji Nieruchomości Rolnych z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na własność nieruchomości


43. Uchwała nr XXXI/192/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r.


44. Uchwała nr XXXI/193/05  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od  nieruchomości.


45. Uchwała nr XXXI/194/05 w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę z wodociągu gminnego.


46. Uchwała nr XXXI/195/05 w sprawie dopłaty do taryfowych odbiorców usług zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę


47. Uchwała nr XXXI/196/05 w sprawie zbycia lokali mieszkalnych


48. Uchwała nr XXXI/197/05 w sprawie zmiany  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Zębowice na rok 2005 stanowiący uchwałę Nr XXII/144/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku


49. Uchwała nr XXXI/198/05 w sprawie ustalenia zasad określających niektóre zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Zębowice dodatków do wynagrodzenia i dodatków socjalnych w 2006 r.


50. Uchwała nr XXXI/199/05 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zębowice.


51. Uchwała nr XXXI/200/05 w sprawie zbycia nieruchomości.


52. Uchwała nr XXXI/201/05 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin pn. „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty”.


53. Uchwała Nr XXXI/202/05 w sprawie upoważnienia Wójta do podpisania porozumienia na gazyfikację gminy


54. Uchwała nr XXXII/203/05 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2006 r.


55. Uchwała nr XXXII/204/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r.


56. Uchwała nr XXXII/205/05 w sprawie ustalenia górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych.


57. Uchwała nr XXXII/206/05 w sprawie zbycia lokali użytkowych


58. Uchwała nr XXXII/207/05 w sprawie modernizacji oświetlenia ulic w Gminie Zębowice.


59. Uchwała nr XXXII/208/05 w sprawie obciążenia nieruchomości  służebnością

 

PDFUchwały Rady Gminy z 2005 roku.pdf (392,95KB)

 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Daria Czaja
Data wytworzenia: