Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie ponownego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. ochrony powietrza - Gminny Koordynator POP z dnia 28.06.2021 r.

obr hhhhhh.png

 

 

Projekt pn. „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL jest Finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

                   OGŁOSZENIE PONOWNEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  1. Wójt Gminy Zębowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Gminy w Zębowice ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice:

Referent ds. ochrony powietrza – Gminny Koordynator POP (pełny etat)

  1. Wymagania niezbędne:)

1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019 r., poz.1282),

2) wykształcenie wyższe: co najmniej studia pierwszego stopnia (np. inżynier, licencjat). Mile widziane jest wykształcenie inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, inżynieria materiałowa, energetyka lub pokrewne;

3) staż pracy: min. 3 lata;

4) pełna zdolność do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych;

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku;

7) nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:

1) gotowość podnoszenia kwalifikacji – stanowisko wiąże się z koniecznością odbycia obowiązkowych rocznych studiów podyplomowych – „Poszerzenie kompetencji koordynatorów Programu Ochrony Powietrza” realizowanego w ramach programu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”;

2) znajomość przepisów w zakresie ustaw – Prawo ochrony środowiska, ustawy o  samorządzie gminnym, KPA, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych;

3) ogólna wiedza z zakresu ekologii, w tym zjawisk i interakcji zachodzących w  środowisku;

4) ogólna wiedza w zakresie, jakości powietrza oraz ochrony środowiska w Polsce,

5) znajomość podstawowych praw fizycznych i chemicznych oraz elektroenergetycznych;

6) wiedza ogólna na temat Gminy Zębowice;

7) umiejętność szybkiego uczenia się;

8) elastyczność i dyspozycyjność, gotowość do pracy w terenie i podróży służbowej, mobilność;

9) mile widziane posiadanie prawa jazdy kat. B, oraz znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego w stopniu średnim;

10) predyspozycje osobowościowe: dyspozycyjność, umiejętność podejmowania decyzji pod presją, sumienność, dokładność, samodzielność, kreatywność, nieszablonowe myślenie, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań;

11) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych.

4. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

1) ochrony powietrza (gminnego programu ograniczenia niskiej emisji) wraz z jego harmonogramem;

2) utworzenie gminnego programu ochrony powietrza;

3) aktualizacja i integracja gminnych programów ochrony powietrza służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie ograniczania niskiej emisji oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną oraz innych dokumentów strategicznych dotyczących poprawy jakości powietrza w gminie;

4) nadzór nad prawidłowym wdrażaniem przyjętego w gminie programu ochrony powietrza poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych;

5) pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego;

6) pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i  budujących świadomość społeczną w tym zakresie;

7) pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację;

8) udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną);

9) prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła;

10) współpraca z władzami gminy stanowiąc wsparcie wójta w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza, dostarczanie wsparcia decydentom i angażowanie ich, informowanie wójta gminy;

11) przygotowywanie materiałów do współpracy z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją, lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi   /rolniczymi etc.;

12) monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania, rozliczanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu;

13) przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu ds. Realizacji Projektu LIFE UMWO;

14) stała współpraca z Zespołem ds. Realizacji Projektu LIFE;

15) zarzadzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do Gminnego Koordynatora POP w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi ryzykami;

16) przygotowywanie materiałów do współpracy i komunikowania się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi w WFOŚiGW w Opolu ekspertami ds. energetyki etc.);

17) aktywne uczestniczenie w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie;

18) stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach;

19) udział w cyklicznych spotkaniach organizacyjnych dla Gminnych Koordynatorów POP organizowanych przez Zespół ds. Realizacji Projektu LIFE UMWO;

20) obsługa centrali ewidencji emisyjności budynków CEEB;

21) wykonywanie innych poleceń wójta w powyższym lub pokrewnym zakresie;

22) Pracownik realizuje w 100% zadania związane z realizacją Projektu „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL.

 

5. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

1) Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony od 01 sierpnia 2021 roku do 31 lipca 2022 roku. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy;

2) Wymiar czasu pracy: 1 etat;

3) Praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy;

4) Miejsce pracy: Urząd Gminy w Zębowicach ul. Izydora Murka 2 (I piętro bez windy), kontakt z petentem, praca w terenie;

5) Praca wymagająca sprawności ruchowej ze względu na konieczność przemieszczania się w obrębie budynku oraz w terenie;

6) Praca przy komputerze, przez co najmniej połowę wymiaru czasu pracy;

7)Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Zębowice.

6. Informacja o wskaźniku osób niepełnosprawnych:

1) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w  Zębowicach w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w  rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

7. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz zawierać klauzulę: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2) kserokopia dokumentów (poświadczone przez kandydatka za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie (dyplom), staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia), oraz inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.);

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny na stronie www.bip.zebowice.pl);

4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (druk dostępny na stronie www.bip.zebowice.pl);

5) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo karno - skarbowe (druk dostępny na stronie www.bip.zebowice.pl);

6) Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska (druk dostępny na stronie www.bip.zebowice.pl);

7) Informacja dot. przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk dostępny na stronie www.bip.zebowice.pl);

8) Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

8. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 09 lipca 2021 roku do godz. 13:00 (w jeden z wymienionych poniżej sposobów):

1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Zębowicach (pokój nr 25 sekretariat),

2) przesłać poczta (decyduje data i godzina dostarczenia do siedziby Urzędu Gminy w Zębowicach) na adres:

Urząd Gminy w Zębowicach ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice

Dokumenty aplikacyjne złożone bezpośrednio w Urzędzie, jak i  przesłane pocztą, powinny być umieszczone w kopercie z  dopiskiem:

,,Nabór na stanowisko urzędnicze: ,,Referent ds. ochrony powietrza – Gminny Koordynator POP ”

Aplikacja, która wpłynie do Urzędu po terminie lub w inny sposób niż określony w  ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie weźmie udziału w  postępowaniu rekrutacyjnym.

9. Informacje dodatkowe:

1) Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy w celu porównania danych zawartych w aplikacji z  wymaganiami formalnymi i merytorycznymi określonymi w ogłoszeniu.

2) W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu.

3) Wytypowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci są proszeni o podanie telefonu kontaktowego.

4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zebowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach

5) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

6) Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

7) Dokumenty aplikacyjne osób niezatrudnionych w wyniku naboru można będzie odbierać osobiście w Urzędzie Gminy w Zębowicach. Dokumenty nieodebrane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, po tym okresie zostaną zniszczone komisyjnie.

 

                                                                                Wójt Gminy

                                                                          /-/ mgr inż. Waldemar Czaja

 

 

PDFOgłoszenie ponownego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. ochrony powietrza - Gminny Koordynator POP z dnia 28.06.2021 r..pdf (2,84MB)

DOCkwestionariusz osobowy kandydata.doc (33,00KB)

PDFkwestionariusz osobowy kandydata.pdf (361,86KB)

PDFklauzula informacyjna.pdf (945,70KB)

PDFoswiadczenie-nr-1.pdf (268,34KB)

PDFoswiadczenie-nr-2.pdf (280,36KB)

PDFoswiadczenie stan zdrowia.pdf (288,46KB)