Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2011

 

                                     KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2011

 
Wójt Gminy Zębowice
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn.zm.)
 
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 r. zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 w/w ustawy na terenie Gminy Zębowice.
 
Cel konkursu:
Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w celu zaspokojenia potrzeb i zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców Gminy Zębowice, zwłaszcza dzieci i młodzieży.
 
Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Zębowice, poprzez prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej, udziału w rozgrywkach piłki nożnej trampkarzy, juniorów, seniorów oraz działalność klubu sportowego.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania wynosi 24 000 zł.
Ostateczną kwotę dotacji określi uchwała budżetowa na 2011 rok.
 
Zasady przyznawania dotacji:
- Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   lub innych właściwych przepisów.
- Wójt Gminy przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.
- Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku wnioskodawca może ograniczyć zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę.
- Wójt Gminy Zębowice może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, ujawnione zostaną, nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową wnioskodawcy. 
 
Termin i warunki realizacji zadania:
Zadanie powinno być realizowane w 2011 roku przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien nastąpić nie wcześniej, niż 30 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert. Oferent powinien wykazać się posiadanymi zasobami kadrowymi i rzeczowymi wymaganymi do realizacji zadania.
Zadania powinny być realizowane w taki sposób, aby działaniami objęta była jak największa liczba mieszkańców Gminy Zębowice.
 
Termin i warunki składania ofert:
Oferty należy składać w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu, do godz. 15.00, w sekretariacie Urzędu Gminy w Zębowicach w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Konkurs ofert – upowszechnianie kultury fizycznej” na druku wg. wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz.U. nr 264 poz. 2207)
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy wyborze ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
- ocena możliwości realizacji zadania,
- zawartość merytoryczna oferty,
- dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań zleconych,
- staranne i terminowe wywiązanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą Zębowice w ciągu ostatnich dwóch lat,
- uregulowana sytuacja formalnoprawna składającego ofertę,
- kompletność ofert i załączników.
 
W 2010 roku Gmina Zębowice wydała na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu   24 000 zł.
W ramach tych środków prowadzone były:
-      szkolenie oraz rozgrywki juniorów i trampkarzy w Radawiu
-          szkolenie oraz rozgrywki juniorów i seniorów w Zębowicach
W roku 2011 planuje się środki w wysokości   24 000.zł na realizacje w/w zadania.
 
Wójt Gminy Zębowice zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu.