Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XII sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 21.02.2020, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów- forma pisemna
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf (139,08KB)

   PDFzałącznik nr 1 inwestycje.pdf (207,16KB)

  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finanasowej.pdf (3,63MB)

  3. Statutu Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie statutu gminy Zębowice.pdf (8,38MB)

  4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Zębowice na 2020 rok.

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Zębowice na 2020 rok..pdf (2,46MB)

  5. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok..pdf (1,43MB)

  6. Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf (561,45KB)

  7. uchylenia uchwały Nr XIX/180/2012 z dnia 4 grudnia 2012r.

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX1802012 z dnia 4 grudnia 2012r..pdf (272,12KB)

  8. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały- zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Zębowice..pdf (342,85KB)

  9. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego.pdf (245,16KB)

  10. ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zębowice, ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy, nieruchomości gminnych a także zasad świadczenia usług komunalnych.

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zębowice,.pdf (1,31MB)

  11. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.

   PDFProjekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf (295,58KB)

  12. komunalizacji mienia Skarbu Państwa.

   PDFProjekt uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa..pdf (616,19KB)

  13. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  14. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zębowice w 2020 roku.

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2020r..pdf (2,85MB)

  15. zwolnienia zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Zębowice oraz przeznaczenie ich na cele statutowe.
  16. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenie Wójta Gminy Zębowice.pdf (1,53MB)

  17. zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Zębowice.

   PDFProjekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Zębowice.pdf (430,28KB)

 6. Informacje i komunikaty.
 7. Sprawy różne
 8. Przyjęcie protokołu obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 18 i 30 grudnia 2019 roku

  PDFProjekt protokołu z dnia 18 grudnia 2019 r..pdf (3,86MB)

  PDFProjekt protokołu z dnia 30 grudnia 2019 r..pdf (696,63KB)

 9. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy