Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV sesja Rady Gminy Zębowice

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Zębowice,

że w dniu 26 marca 2019 r. o godz. 1300   w sali „Domu Spotkań”  w Zębowicach

odbędzie się  IV w ósmej kadencji sesja Rady Gminy  Zębowice

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przedstawiciel firmy LUZ
 5. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów- forma pisemna.
 6. Przedstawienie opinii RIO w Opolu w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zębowice.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2019 rok.

   PDFProjekt uchwały w spraiwe zmiany budżetu.pdf (2,52MB)

  2. zmiany do wieloletniej prognozy finansowej

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (5,38MB)

  3. przyznania dotacji na prace konserwatorsko- restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyznania dotacji.pdf (324,09KB)

  4. przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do posiłku w szkole lub przedszkolu objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2020.

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do posiłku w szkole lub przedszkolu objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2020.pdf (967,85KB)

  5. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem ,,Posiłek w szkole i w domu: na lata 2019-2023.

   PDFProjekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego.pdf (808,85KB)

  6. określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania e formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

   PDFProjekt uchwały w sprawi określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku,świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.pdf (956,92KB)

  7. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2019 roku.

   PDFProjektuchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zebowice w 2019 r..pdf (2,73MB)

  8. uchylenia uchwały Nr XXXII/243/2018 z dnia 11 września 2018 r. dotyczącej upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej podjętej na podstawie art.39 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994)

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII2432018 z dnia 11 września 2018 r. dotyczącej upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej podjętej na pod.pdf (545,82KB)

  9. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.pdf (529,30KB)

  10. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zębowice.

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach (2).pdf (586,72KB)

  11. ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zębowice, ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy, nieruchomości gminnych a także zasad świadczenia usług komunalnych.

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat.pdf (712,12KB)

  12. zwolnienia zakładu budżetowego- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zębowice oraz przeznaczeniu ich na cele statutowe.

   PDFProjekt uchwały w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zebowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zebowice oraz przeznaczeniu ich na cele statutowe.pdf (512,28KB)

  13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (582,35KB)

  14. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie fundusu sołeckiego w budżecie gminy Zębowice.

   PDFProjekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody.pdf (628,38KB)

  15. zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Zębowice.

   PDFProjekt uchwały w sprawie zadas przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Zebowice.pdf (356,17KB)

  16. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice.

   PDFProjekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice..pdf (316,00KB)

 8. Informacje i komunikaty.
 9. Sprawy różne.
 10. Przyjęcie protokołu obrad sesji Rady Gminy Zębowice odbytej 29 stycznia 2019 roku.

  PDFProjekt protokołu Nr III 2019 z obrad III sesji Rady Gminy Zebowice z dnia 29 stycznia 2019 r..pdf (3,53MB)

 11. Zakończenie sesji Rady Gminy.