Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 2019 roku

Uchwały VIII kadencji Rady Gminy (2018-2023)

PDFUchwała Nr III.11.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2019 r..pdf (13,68MB)

PDFUchwała Nr III.12.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (2,47MB)

PDFUchwała Nr III.13.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco.pdf (298,42KB)

PDFUchwała Nr III.14.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (2,08MB)

PDFUchwała Nr III.15.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.pdf (1,24MB)

PDFUchwała Nr III.16.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice na rok 2019.pdf (493,75KB)

PDFUchwała Nr III.17.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (272,27KB)

PDFUchwała Nr III.18.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zębowice.pdf (2,78MB)

PDFUchwała Nr IV.19.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok..pdf (1,91MB)

PDFUchwała Nr IV.20.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,11MB)

PDFUchwała Nr IV.21.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (313,12KB)

PDFUchwała Nr IV.22.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do posiłku w szkole lub przedszkolu objętych wieloletnim rządowym programem....pdf (599,54KB)

PDFUchwała Nr IV.23.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem....pdf (383,17KB)

PDFUchwała Nr IV.24.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności....pdf (412,01KB) 

PDFUchwała Nr IV.25.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2019 r..pdf (2,21MB) 

PDFUchwała Nr IV.26.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII.243.2018 z dnia 11 września 2018 r. dotyczącej upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do załatwienia indywidualnych....pdf (295,18KB)

PDFUchwała Nr IV.27.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.pdf (337,78KB)

PDFUchwała Nr IV.28.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i ....pdf (409,12KB) 

PDFUchwała Nr IV.29.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zębowice ....pdf (829,49KB) 

PDFUchwała Nr IV.30.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zębowice.pdf (289,38KB)

PDFUchwała Nr IV.31.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (260,01KB)

PDFUchwała Nr V.32.2019 Rady Gminy Zebowice z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zebowice na 2019 rok.pdf (1,07MB)

PDFUchwała Nr V.33.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf (289,19KB)

PDFUchwała Nr V.34.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV.22.2019 z dnia 29 marca 2019 r..pdf (253,57KB)

PDFUchwała Nr V.35.2019 Rady Gminy Zebowice z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do posiłku w szkole lub przedszkolu objętych wieloletnim rządowym....pdf (591,75KB)

PDFUchwała Nr VI.36.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.pdf (220,33KB)

PDFUchwała Nr VII.37.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.pdf (2,17MB)

PDFUchwała Nr VII.38.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej..pdf (4,30MB)

PDFUchwała Nr VII.39.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.pdf (329,87KB)

PDFUchwała Nr VII.40.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Oleskiemu pomocy finansowej.pdf (270,98KB)

PDFUchwała Nr VII.41.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice.pdf (1,40MB)

PDFUchwała Nr VII.42.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2019 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pegagoda szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty....pdf (339,44KB)

PDFUchwała Nr VII.43.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję 2020-2023..pdf (244,89KB)

PDFUchwała Nr VII.44.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.170.09 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 marca 2009 r..pdf (238,53KB)

PDFUchwała Nr VIII.45.2019 Rady Gminy Zebowice z dnia 19 września 2019 roku w sprawie zasięgnięcia od Komenndanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników..pdf (288,09KB)

PDFUchwała Nr IX.46.2019 z dnia 29 paćdziernika 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok..pdf (2,23MB)

PDFUchwała Nr IX47.2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu..pdf (278,67KB)

PDFUchwała Nr IX.48.2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości..pdf (696,49KB)

PDFUchwała Nr IX.49.2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zębowice..pdf (2,31MB)

PDFUchwała Nr IX.50.2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zębowice na lata 2019-2024..pdf (1,45MB)

PDFUchwała Nr IX.51.2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na czas oznaczony..pdf (244,20KB)

PDFUchwała Nr IX.52.2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym..pdf (238,00KB)

PDFUchwała Nr IX.53.2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie..pdf (240,58KB)

PDFUchwała Nr X.54.2019 Rady Gminy Zebowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zebowice na 2019 rok..pdf (968,90KB)

PDFUchwała Nr X.55.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.pdf (723,86KB)

PDFUchwała Nr X.56.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zebowice na 2020 rok..pdf (14,98MB)

PDFUchwała Nr X.57.2019 Rady Gminy Zebowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej..pdf (4,55MB)

PDFUchwała Nr X.58.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności.pdf (2,96MB)

PDFUchwała Nr X.59.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..pdf (367,70KB)

PDFUchwała Nr X.60.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zębowice..pdf (318,81KB)

PDFUchwała Nr X.61.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2019 raku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobe gminy Zębowice na lata 2019-2024..pdf (728,37KB)

PDFUchwała Nr X.62.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do spraw mienia komunalnego..pdf (302,00KB)

PDFUchwała Nr XI.63.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019..pdf (839,62KB)