Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Gminy 2018

Projekty uchwał XXXIII sesji na dzień 26 października 2018 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf (137,50KB) 

         PDFZałącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 r..pdf (298,54KB)
         PDFZałącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 r..pdf (203,61KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2018.pdf (377,26KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Zębowice.pdf (245,09KB)

Projekty uchwał XXXII sesji na dzień 11 września 2018 roku

PDFProjeky uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 r..pdf (122,40KB)

         PDFZałącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 r..pdf (300,22KB)

PDFProjeky uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (624,11KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Radawie.pdf (114,85KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Zębowice.pdf (114,55KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zębowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf (369,36KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Gm. Zębowice maks. liczby zezwoleń na sprzedaż napoj. alkoh. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzed. jak i w miejscu sprzed.pdf (374,13KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.pdf (375,11KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf (229,94KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI2292018 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości niezabudowanej.pdf (535,38KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich ....pdf (594,75KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej.pdf (192,22KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zębowice.pdf (366,16KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.pdf (53,41KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf (94,36KB)
 

Projekty uchwał XXXI sesji na dzień 27 czerwca 2018 roku

PDFProjekt w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.pdf (222,12KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2017 r.pdf (216,75KB)

PDFProjekt uchwały wsprawie w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf (140,37KB)
          PDFZałacznik do projektu uchwały -Wykaz inwestycji finansowych z budżetu gminy Zębowice w 2018 r..pdf (295,50KB)
          PDFZałącznik do projektu uchwały -Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2018 roku.pdf (203,85KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf (111,24KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zębowice.pdf (307,84KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania projektu „Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Zębowice” do organu regulacyjnego..pdf (553,23KB)
 

Projekty uchwał XXX sesji na dzień 18 maja 2018 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf (1,33MB)
           PDFZałącznik do uchwały - wykaz inwestycji finansowych z budżetu gminy Zębowice w 2018 roku.pdf (27,73KB)

PDFProjekt uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji - Rozbudowa stacji wodociągowej Knieja oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębowice-etap IV.pdf (380,27KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.pdf (370,76KB)
 

Projekty uchwał XXIX sesji na dzień 19 marca 2018 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf (136,55KB)
            PDFZałącznik do uchwały _Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2018 roku.pdf (201,84KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie podziału Gminy Zębowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf (218,01KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie podziału Gminy Zębowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf (225,61KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.pdf (332,84KB)

            PDFZałącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2018 r.pdf (264,29KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zębowice na lata 2018-202 z perspektywą na lata 2022-2025.pdf (439,65KB)
            PDFZałącznik nr 1 do uchwały -POŚ_Zębowice.pdf (2,50MB)
            PDFZałącznik nr 2 do uchwały - Podsumowanie_wraz_z_uzasadnieniem_Zębowice.pdf (705,82KB)

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału sołectwa Radawie na sołectwa Radawie i Łąka i nadania im statutu.pdf (331,48KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki.pdf (200,18KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf (248,40KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.pdf (235,37KB)
 

Projekty uchwał XXVIII sesji na dzień 16 stycznia 2018 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.pdf (139,81KB)

        PDFZał. do uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.pdf (215,28KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.pdf (151,14KB)

        PDFZał. do uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.pdf (230,94KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola.pdf (129,39KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego.pdf (249,45KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie podziału sołectwa Radawie na sołectwa Radawie i Łąka i nadania im statutu + Zał. Nr 3.pdf (429,75KB)

        PNGZał. Nr 1.png (222,80KB)

        PNGZał. Nr 2.png (220,74KB)

        PDFZał. Nr 4.pdf (423,56KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf (127,72KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminnemu Ośrodkowi Informacji, Kultury.pdf (113,23KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany WPF.pdf (247,79KB)

       PDFWPF zał. nr 1.pdf (3,30MB)

       PDFWPF zał.nr 2.pdf (143,42KB)

       PDFWPF z 16 stycznia 2018 r. objasnienia.pdf (313,38KB)