Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego


 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 109/2011
WÓJTA GMINY ZĘBOWICE
z dnia 02 grudnia 2011 roku

 
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
 
Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późń. zm.) art. 37 ust. 1 i art.39 ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późń. zm. ), zgodnie z § 3 ust. 1; § 6 ust. 1 i § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z 2004r.) oraz Uchwała Rady Gminy Zębowice Nr XIX/146/2008 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e:

 
§ 1

 
Ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Zębowice położonego w miejscowości Radawie przy ul. Szkolnej 20.

 
Przedmiotem sprzedaży jest:

 
Nieruchomość lokalowa nr 5 o powierzchni 57,86 m² ( pokój o pow. 40,76 m², pomieszczenie na kuchnię o pow. 14,24 m² i w.c. o pow. 2,86 m²) wraz z udziałem 1683/10000 części w nieruchomości wspólnej i pomieszczeniami przynależnymi oznaczonej numerami działek 786/140 i 788 o ogólnej powierzchni 0,0571 ha. Nieruchomość jest uregulowana w księdze wieczystej nr OP1L/00050372/5. Księga wieczysta nie zawiera wpisów o ciężarach i ograniczeniach.

 
Cena wywoławcza wynosi 37204,00 zł. (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście cztery złotych). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.

 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3720,00 zł., należy wpłacić w terminie do dnia 29 grudnia 2011 r. na konto Urzędu Gminy BS Zawadzkie oddz. Zębowice Nr 39 89091029 2002 0000 2437 0001 z dopiskiem: wadium za lokal nr 5 w Radawiu.

 
Wobec braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, działka powinna zachować funkcje zgodnie z ustaleniami „Studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zębowice” uchwalonego uchwała Rady Gminy Zębowice Nr XXIII/155/05 z dnia 27 stycznia 2005 r., jako teren oznaczony symbolem U1- obszar koncentracji usług publicznych i komercyjnych o znaczeniu lokalnym. Zgodnie z ewidencją gruntów działki określone są jako tereny mieszkaniowe.
 

 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 03 STYCZNIA 2012 ROKU
O GODZINIE 10°° w pokoju nr 12 W URZĘDZIE GMINY W ZĘBOWICACH.

 
 
Wpłacone wadium przez uczestnika, który:
 
  • wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
  • nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
  • odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ulegnie przepadkowi.

 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) upłynął w dniu 30 sierpnia 2011 r.
Protokół z przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.
Osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg, zobowiązana jest wpłacić jednorazowo kwotę uzyskaną w postąpieniu przetargowym na konto Urzędu Gminy BS Zawadzkie oddz. Zębowice Nr 39 89091029 2002 0000 2437 0001 - najpóźniej w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego.
Postąpienie ceny nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.

 
UWAGA! Oglądanie lokalu odbywać się będzie po ustaleniu terminu spotkania telefonicznie.

 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Zębowice przy ul I. .Murka 2, pokój nr 12 lub telefonicznie pod nr 77/ 4216076 w.32

 
§ 2

 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu i na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Radawie , oraz na stronie internetowej w BIP.

 
§ 3

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia. 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Waldemar Czaja
Data wytworzenia: 02.12.2011 r.