Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO


REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 

PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności).pdf (415,64KB)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych).pdf (412,43KB)
 

1. Dowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentu

Miejsce złożenia dokumentów/forma załatwienia sprawy:

Dowód osobisty wydaje się na wniosek.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę. Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12. roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek można złożyć w Urzędzie Gminy Zębowice, ul. Izydora Murka 2, pok. 21 lub 22, w godz. od 7:00 do 15:00.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun  lub kurator.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku (dziecko które ukończyło 5 lat, osoba ubezwłasnowolniona całkowicie oraz osoba  bezwłasnowolniona częściowo). Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, z wyłączeniem osoby: która nie ukończyła 12 roku życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców,
od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, (organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba,
organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywa osoba),
który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku, zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu okaże się nieuzasadnione,
organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza o konieczności złożenia wniosku na ogólnych zasadach.

Uwagi:

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.

Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:

 • uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;
 • składanie podpisu osobistego;
 • potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.

Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego:

 • Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która:
 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu;
 2. ukończyła 13. rok życia i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby; w przypadku osoby, która złoży wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin, zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego wyraża ta osoba;
 3. ukończyła 13. rok życia, jeżeli osoba ta przed upływem ważności dowodu osobistego wydawanego na okres 12 miesięcy osiągnie pełną zdolność do czynności prawnych, i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby; w przypadku osoby, która złożyła wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin, zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego wyraża ta osoba.
 • Certyfikat potwierdzenia obecności zamieszcza się w warstwie elektronicznej każdego dowodu osobistego bez względu na zdolność do czynności prawnych.
 • Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania z tego certyfikatu Skarb Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Kurator lub opiekun posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, oraz o ubezwłasnowolnieniu częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie.

W momencie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego strona może wyrazić  zgodę na przekazanie do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK) imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail.  Wpis do RDK jest dobrowolny i bezpłatny. Odbywa się ponadto wyłącznie za zgodą osoby, której dane mają zostać wpisane do RDK. Każda osoba pełnoletnia, która posiada numer PESEL, a w związku z tym figuruje w rejestrze PESEL może przekazać swoje dane kontaktowe do RDK.  Może to zrobić samodzielnie, w urzędzie miasta lub gminy albo poprzez e-usługi. Osoba uprawniona zdecyduje, które dane kontaktowe przekaże, jak długo będą one przechowywane w RDK, a w razie potrzeby zmieni je lub usunie.

Wysyłanie powiadomień z RDO nastąpi w 4 przypadkach:

 1. Unieważnienie dowodu osobistego – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie, gdy dowód osobisty zostanie w systemie oznaczony jako unieważniony;
 2. Masowe unieważnienie warstwy elektronicznej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie o unieważnieniu warstwy elektronicznej i przedłużeniu daty ważności dowodu osobistego;
 3. Zmiana statusu dowodu na „Przyjęty przez urząd” – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie, gdy dowód osobisty będzie gotowy do odbioru przez posiadacza;
 4. Zbliżający się termin upływu ważności dowodu osobistego – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie o zbliżającym się terminie upływu ważności na: 
 • 90 dni przed datą upływu terminu ważności;
 • 60 dni przed datą upływu terminu ważności;
 • 30 dni przed datą upływu terminu ważności;
 • 14 dni przed datą upływu terminu ważności.

Powiadomienia o upływie terminu ważności przestaną być wysyłane w momencie, gdy posiadacz złoży wniosek o nowy dowód osobisty.

Opłaty:

Dowody są wydawane bezpłatnie.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

30 dni

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego;
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego

PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego 2022.pdf (433,86KB)

Uwaga!!!
formularz pdf musi być wydrukowany bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji - druk bez marginesów! (w opcjach  drukowania ustaw: brak skalowania strony), w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku

 • Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.
 • Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 • Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.
 • Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.
 • Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

       2. dowód osobisty lub paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument 
           stwierdzający tożsamość.


 

2. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

PDFKarta usługi - SO.0143.3.2016.pdf (311,86KB)
PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf (147,32KB)
 

3. Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy obywateli polskich

PDFKarta usługi - SO.0143.4.2016.pdf (314,28KB)
PDFZgłoszenie pobytu stałego 2020.pdf (1,74MB)
PDFZgłoszenie pobytu czasowego 2020.pdf (1,73MB)
 

PDFWzór pełnomocnictwa.pdf (35,62KB)
 

4. Wymeldowanie z pobytu stałego oraz pobytu czasowego

PDFKarta usługi - SO.0143.5.2016.pdf (320,04KB)
PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2020.pdf (1,76MB)
PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2020.pdf (1,76MB)
 

5. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

PDFKarta usługi - SO.0143.6.2016.pdf (273,85KB)

PDFZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospoltej Polskiej 2020.pdf (1,80MB)

 

6. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 

PDFKarta usługi - SO.0143.7.2016.pdf (266,98KB)

PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 2020.pdf (1,80MB)

7. Zameldowanie na pobyt stały i czasowy cudzoziemców

PDFKarta usługi - SO.0143.8.2016.pdf (281,78KB)
PDFZgłoszenie pobytu stałego 2020.pdf (1,74MB)
PDFZgłoszenie pobytu czasowego 2020.pdf (1,73MB)
 

8.Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL

PDFKarta usługi - SO.0143.9.2016.pdf (305,99KB)

PDFPodanie o wydanie potwierdzenia zameldowania.pdf (81,78KB)
 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Prawo o aktach stanu cywilnego i zmiana imion i nazwisk.pdf (419,61KB)
 

1.Zgłoszenie urodzenia dziecka

PDFKARTA USŁUGI - USC.0143.1.2021.pdf (313,02KB)
 

2.Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka

PDFKARTA USŁUGI - USC.0143.2.2021.pdf (385,00KB)
PDFWniosek o przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka.pdf (44,97KB)

3.Uznanie ojcostwa

PDFKARTA USŁUGI - USC.0143.3.2021.pdf (399,42KB)
PDFWniosek o uznanie ojcostwa.pdf (23,27KB)

4.Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca

PDFKARTA USŁUGI - USC.0143.4.2021.pdf (422,57KB)
PDFPodanie o przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca.pdf (19,77KB)

 5.Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC - "Ślub cywilny"

PDFKARTA USŁUGI - USC.0143.5.2021.pdf (306,74KB)

PDFWniosek o udzielenie ślubu poza USC.pdf (200,07KB)
 

6.Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym - "Ślub konkordatowy"

PDFKARTA USŁUGI - USC.0143.6.2021.pdf (395,68KB)
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa..pdf (279,58KB)

7.Skrócenie terminu oczekiwania na ślub

PDFKARTA USŁUGI - USC.0143.7.2021.pdf (391,42KB)
PDFWniosek o skrócenie terminu oczekiwania na ślub.pdf (117,63KB)

8.Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

PDFKARTA USŁUGI - USC.0143.8.2021.pdf (388,01KB)
PDFwniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim mogę zawrzeć związek małżeński za granicą.pdf (289,21KB)

PDFWniosek o wydanie wielojezycznego standardowego formularza.pdf (401,49KB)

9.Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

PDFKARTA USŁUGI - USC.0143.9.2021.pdf (388,88KB)
PDFWniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska.pdf (122,33KB)

10.Rejestracja zgonu (zgłoszenie zgonu)

PDFKARTA USŁUGI - USC.0143.10.2021.pdf (305,46KB)

11.Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego

PDFKARTA USŁUGI - USC.0143.11.2021.pdf (389,00KB)
PDFWniosek o wydanie odpisu.pdf (190,44KB)

PDFWniosek o wydanie wielojezycznego standardowego formularza.pdf (401,49KB)

12.Wydanie zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego

PDFKARTA USŁUGI - USC.0143.12.2021.pdf (393,22KB)
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.pdf (140,34KB)
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia.pdf (591,02KB)

PDFWniosek o wydanie wielojezycznego standardowego formularza.pdf (401,49KB)

13.Sprostowanie aktu stanu cywilnego

PDFKARTA USŁUGI - USC.0143.13.2021.pdf (391,49KB)

PDFWniosek o sprostowanie aktu.pdf (204,54KB)
 

14.Odtworzenie aktu stanu cywilnego

PDFKARTA USŁUGI - USC.0143.14.2021.pdf (387,00KB)
PDFWniosek o odtworzenie treści polskiego aktu zgonu.pdf (171,14KB)
PDFWniosek o odtworzenie treści polskiego aktu małżeństwa.pdf (49,36KB)
PDFWniosek o odtworzenie treści polskiego aktu urodzenia.pdf (46,26KB)

15.Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

PDFKARTA USŁUGI - USC.0143.15.2021.pdf (385,53KB)
PDFWniosek o uzupełnienie aktu.pdf (273,16KB)

16.Wpisywanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiej księgi - transkrypcja

PDFKARTA USŁUGI - USC.0143.16.2021.pdf (392,21KB)
PDFWniosek o transkrypcję aktu zgonu.pdf (515,52KB)
PDFWniosek o transkrypcję aktu małżeństwa.pdf (419,81KB)
PDFWniosek o transkrypcję aktu urodzenia.pdf (398,76KB)

17.Zmiana imienia i nazwiska

PDFKARTA USŁUGI - USC.0143.17.2021.pdf (414,72KB)
PDFWniosek o zmianę imienia lub nazwiska.pdf (182,00KB)

18.Zgłoszenie długoletniego pożycia małżeńskiego

PDFKARTA USŁUGI - USC.0143.18.2021.pdf (297,05KB)
 

19.Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego na terenie Unii Europejskiej

PDFKARTA USŁUGI - USC.0143.19.2021.pdf (399,47KB)

PDFWniosek o wpisanie wyroku rozwodowego.pdf (319,89KB)