Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 2013 roku

PDFUchwała Nr XXI-186-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf

PDFUchwała Nr XXI-187-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI-187-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI-187-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXI-188-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI-188-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI-188-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXI-189-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym.pdf

PDFUchwała Nr XXI-190-2013 Rady Gminy Zęowice z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały.pdf

PDFUchwała Nr XXI-191-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XXI-192-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf

PDFUchwała Nr XXI-193-2013 r. Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XXI-194-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie poparcia Apelu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o podjęcie nadzwyczajnej inicjatywy legislacyjnej.pdf

PDFUchwała Nr XXII-195-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXII-196-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII-196-2013 rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII-196-2013 rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2013 roku.pdf

PDFObjaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXII-197-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.pdf

PDFUchwała Nr XXII-198-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały.pdf

PDFUchwała Nr XXII-199-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2013 roku w spr. zwolnienia zakładu budżetowego - ZGKiW w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XXII-200-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli...pdf

PDFUchwała Nr XXIII-201-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-202-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie operacji.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-203-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadań w zakresie działalności Warsztatów Terapii.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-204-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowejpf.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII-204-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 kwietnia 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII-204-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 kwietnia 2013 roku.pdf

PDFObjaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-205-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wyłączenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym z espołu Gimnazjalno - Szkolnego w Zębowicach.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-206-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-207-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-208-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 kwietnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - GOIKiCz w Zębowicach i nadania jej statutu.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-209-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-210-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-211-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-212-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-213-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV-213-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV-213-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 roku.pdf

PDFObjaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-214-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-215-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-216- 2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 roku w spr. udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXIV- 217- 2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-218-2013 Rady Gminy Zębowice z 18-06-2013 r. w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zębowice do porozumienia w spr. utworzenia Obszaru funkcjonalnego Kluczbork-Namysłów-Olesno.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-219-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-220-2013 Rady Gminy Zębowice z 18 czerwca 2013 r. w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Zębowice oraz określenia ich granic.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-221-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację inwestycji.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-222-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie rozbudowy Elektrowni Opole.pdf

 PDFUchwała Nr XXV-223-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 sierpnia 2013 r. w spr. udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.pdf

 PDFUchwała Nr XXV-224-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 06 sierpnia 2013 roku w sprawie zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-225-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-226-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFObjaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI-226-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI-226-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-227-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowiu Oleskiemu na realizację zadania w zakresie dróg powiatwych.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-228-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-229-2013 Rady Gminy Zębowice z 10.09.2013 r. w spr. uchwalenia lokalnego programu pomocy społecznej, obejmującego problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2013-2018.pdf

PDFZałącznik do uchwały Nr XXVI-229-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-230-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 roku w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-231-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-232-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 roku w spr. przyjęcia tekstu jednolitego uchwały w spr. utworzenia samorządowej instytucji kultury - GOI,KiCz. w Zębowicach.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI-232-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-233-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-234-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 października 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII-234-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 października 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII-234-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 października 2013 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-235-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 października 2013 roku w sprawie zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-236-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację inwestycji.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-237-2013 Rady Gminy Zębowice z 21 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bez przetargowej nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-238-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-239-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII-239-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII-239-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku.pdf

PDFObjaśnienia.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-240-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-241-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-242-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie opłaty targowej.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-243-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zębowicach.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-244-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przejęcia nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśniego.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-245-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie.pdf

PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Zębowice Nr XXVIII-245-2013 z dnia 26 listopada 2013 roku.pdf

 PDFUchwała Nr XXVIII-246-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do 3 lat.pdf

 PDFUchwała Nr XXVIII-247-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-248-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-249-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-250-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację inwestycji.pdf

 PDFUchwała Nr XXIX-251-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2014 rok + załączniki.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-252-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-253-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2014-2018.pdf

PDFZałącznik do uchwały Nr XXIX-253-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku.pdf

 PDFUchwała Nr XXIX-254-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII-240-2013 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Gminy Zębowice
Data wytworzenia: 13.02.2013 r.