Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 2012 roku

PDFUchwała Nr XIV-119-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy.pdf

PDFUchwała Nr XIV-120-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf

PDFUchwała Nr XIV-121-2012 Rady Gminy Zębowice z 24 stycznia 2012 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf

PDFZałącznik do uchwały Nr XIV-121-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 stycznia 2012 roku + harmonogram wydatków.pdf

PDFUchwała Nr XIV-122-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na 2012 rok.pdf

PDFZałącznik do uchwały Nr XIV-122-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 stycznia 2012 roku + harmonogram wydatków.pdf

PDFUchwała Nr XIV-123-2012 Rady Gminy Zębowice z 24 stycznia 2012 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizacje zadania w zakresie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.pdf

PDFUchwała Nr XIV-124-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Zainwestuj w siebie.pdf

PDFUchwała Nr XIV-125-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w Kadłubie Wolnym Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf

PDFUchwała Nr XIV-126-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 stycznia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.pdf

PDFUchwała Nr XV-127-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf

PDFUchwała Nr XV-128-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XV-128-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku.pdf

PDFUchwała Nr XV-129-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji.pdf

PDFUchwała Nr XV-130-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf

PDFUchwała Nr XV-131-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Kadłubie Wolnym + uzasadnienie.pdf

PDFUchwała Nr XV-132-2012 Rady Gminy Zębowice w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego - ZGKiW z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy.pdf

PDFUchwała Nr XV-133-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XV-105-08 z 23 kwietnia 2008 r. w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radawie na lata 2008-2014.pdf

PDFZałącznik do uchwały Nr XV-133-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku.pdf

PDFUchwała Nr XV-134-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XV-135-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XV-136-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XV-137-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XV-138-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XV-139-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie uchylenia uchwał wyrażających zgodę na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.pdf

PDFUchwała Nr XV-140-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XV-141-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XV-142-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 r. w spr. uzyskania zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk, grzebowisk zwłok.pdf

PDFUchwała Nr XV-143-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w 2012 roku.pdf

PDFZałącznik do uchwały Nr XV-143-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku.pdf

PDFUchwała Nr XV-144-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.pdf

PDFUchwała Nr XV-145-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 w spr. przystąpienia Gminy Zębowice do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.pdf

PDFUchwała Nr XVI-146-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.pdf

PDFUchwała Nr XVI-147-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok.pdf

PDFUchwała Nr XVI-148-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf

PDFUchwała Nr XVI-149-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI-149-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI-149-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku.pdf

PDFUchwała Nr XVI-150-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwetycji.pdf

PDFUchwała Nr XVI-151-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Zainwestuj w siebie.pdf

PDFUchwała Nr XVI-152-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf

PDFUchwała Nr XVI-153-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf

PDFUchwała Nr XVI-154-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie uchylenia uchwał.pdf

PDFUchwała Nr XVI-155-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Kadłubie Wolnym Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf

PDFUchwała Nr XVI-156-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy.pdf

PDFUchwała Nr XVII-157-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ZĘBOWICE + załączniki.pdf

PDFUchwała Nr XVII-158-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf

PDFUchwała Nr XVII-159-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały nr XVII-159-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII-159-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku.pdf

PDFUchwała Nr XVII-160-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci wodociągowej Poczołków - Leśnioki.pdf

PDFUchwała Nr XVII-161-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Zębowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych.pdf

PDFZałącznik do uchwały Nr XVII-161-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku.pdf

Uchwała Nr XVII-162-2012 nie została podjęta

PDFUchwała Nr XVII-163-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienie Gminy Zębowice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Kraina Dinozaurów.pdf

PDFUchwała Nr XVII-164-2012 Rady Gminy Zębowice z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Zębowice uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-165-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-166-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 Października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-167-2012 Rady Gminy Zębowice z 23 października 2012 r. w spr. podziału Gminy Zębowice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFZałącznik do uchwały Nr XVIII-167-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 roku.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-168-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radawie.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-169-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-170-2012 Rady Gminy Zębowice z 23 października 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-171-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-172-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr XIX-173-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf

PDFUchwała Nr XIX-174-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XIX-175-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX-175-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX-175-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku.pdf

PDFUchwała Nr XIX-176-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf - uchwałę uchylono

PDFUchwała Nr XIX-177-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XIX-178-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi + załącznik.pdf

PDFUchwała Nr XIX-179-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDFUchwała Nr XIX-180-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.pdf

PDFUchwała Nr XIX-181-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów kom..pdf

PDFUchwała Nr XX-182-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf

PDFUchwała Nr XX-183-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wiekoletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XX-183-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf

PDFUchwała Nr XX-184-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XX-184-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XX-184-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr XX-184-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 4 do uchwały Nr XX-184-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 5 do uchwały Nr XX-184-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 6 do uchwały Nr XX-184-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 7 do uchwały Nr XX-184-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf

PDFUchwała Nr XX-185-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XX-185-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XX-185-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Gminy Zębowice
Data wytworzenia: 2012.01.26